Főoldal » Archív » Vádemelés a robbantással fenyegetőző szegedi férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki a rend­őr­ség­re tele­fo­nált be rob­ban­tás­sal fenye­ge­tőz­ve, továb­bá édes­any­ját is zaklatta.

A vád­irat sze­rint a kábí­tó­szer­füg­gő vád­lott 2016. augusz­tu­sá­ban mobil­te­le­fon­já­ról szö­ve­ges üze­net­ben éle­té­nek kiol­tá­sá­val fenye­get­te meg édes­any­ját, ame­lye­ket a követ­ke­ző két nap­ban több alka­lom­mal meg is ismé­telt. Az üze­ne­tek között sze­re­pelt az is, hogy meg­ron­gál­ja az édes­any­ja laká­sát, ille­tő­leg fel­gyújt­ja azt.

Mind­eze­ken túl­me­nő­en 2016. szep­tem­ber 6-án dél­után a vád­lott bete­le­fo­nált a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Köz­pont­já­ba, ahol beje­len­tet­te, hogy „szó­lok, hogy össze­rak­tam egy bom­bát, majd kipró­bá­lom”. A tele­fon­hí­vást 10 perc múlva meg­is­mé­tel­te, ami­kor csak annyit közölt, hogy „Allah Akbar”.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat zak­la­tás vét­sé­gé­vel, vala­mint köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.