Főoldal » Archív » Vádemelés a rokonai megölését megkísérlő férfival szemben

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2017. júni­us  13-áról 14-re vir­ra­dó éjsza­ka a roko­nai, köz­tük három gyer­mek által is lakott, Pol­gár­di­ban lévő csa­lá­di házat és mel­lék­épü­le­tét oly módon kísé­rel­te meg fel­gyúj­ta­ni, hogy abban az ott lakók bent tartózkodtak.

Miu­tán a férfi meg­győ­ző­dött, hogy a ház­ban és a mel­lék­épü­let­ben lakók alsza­nak, egy magá­val vitt kan­ná­ból ben­zint öntött a ház nyí­lás­zá­ró­i­ra, redő­nye­i­re, vala­mint az udva­ron tárolt sze­mély­gép­ko­csi­ra, és a gép­jár­mű­vet fel­gyúj­tot­ta. Ezt köve­tő­en a csa­lá­di ház nyí­lás­zá­ró­i­ra öntött ben­zint is meg akar­ta gyúj­ta­ni, ami­kor ész­re­vet­te, hogy a szom­szé­dos ház­ban a vilá­gí­tást fel­kap­csol­ták, majd meg­ijed­ve a lelep­le­ző­dés­től, a ker­te­ken keresz­tül a hely­szín­ről elmenekült.

A vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a sze­mély­gép­ko­csi kiégett, és a mel­let­te lévő mel­lék­épü­let tető­szer­ke­ze­te is meg­gyul­ladt. A tüzet a tűz­ol­tók fékez­ték meg.

A vád­lott előre látta, hogy az alvó, így véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mé­lyek a tűz­ben éle­tü­ket veszít­he­tik, két sér­tett halá­lát kife­je­zet­ten kíván­ta, míg a többi, köz­tük kis­ko­rú sze­mé­lyek vonat­ko­zá­sá­ban ebbe az ered­mény­be bele­nyu­go­dott. Cse­lek­mé­nyét előre kiter­vel­te és tuda­ta átfog­ta, hogy ha tette ered­mény­re vezet, az a sér­tet­tek­nek az átla­gost lénye­ge­sen meg­ha­la­dó szen­ve­dést okoz, így cse­lek­mé­nyét külö­nös kegyet­len­ség­gel való­sí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.