Főoldal » Archív » Vádemelés a román embercsempésszel szemben

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a román fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ősszel 28 ille­gá­lis beván­dor­lót pró­bált meg Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tat 2017. októ­ber 8. nap­ján dél­után 2 óra­kor vonta ellen­őr­zés alá a rend­őr­ség az M43-as autó­pá­lya két­hal­mi pihe­nő­he­lyén. Az ellen­őr­zés során a vád­lott által veze­tett kis teher­gép­ko­csi rak­te­ré­ben a rend­őrök 28 ille­gá­lis beván­dor­lót, köz­tük magát ira­ki­nak, irá­ni­nak, ille­tő­leg afgán­nak valló sze­mélyt talál­tak. A rak­tér­ben tar­tóz­ko­dók egyi­ke sem ren­del­ke­zett a jog­el­le­nes beuta­zás­hoz és tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges okmányokkal.

A vád­lott Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pé­sét meg­elő­ző­en egye­zett meg Romá­ni­á­ban isme­ret­len ember­csem­pé­szek­kel abban, hogy anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben a mig­rán­so­kat Nyugat-Európába szál­lít­ja. Ennek érde­ké­ben az isme­ret­len meg­bí­zók az ille­gá­lis beván­dor­ló­kat Temes­vá­ron össze­gyűj­töt­ték, majd őket a vád­lott autó­já­ba beszál­lít­va hazánk felé indul­tak. A román-magyar határt meg­elő­ző­en a mig­rán­sok kiszáll­tak, a zöld­ha­tá­ron keresz­tül Magyar­or­szág terü­le­té­re belép­tek, majd az autó­pá­lya köze­lé­ben ismé­tel­ten vissza­száll­tak a vád­lott által veze­tett tehergépkocsiba.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.