Főoldal » Archív » Vádemelés a röszkei határátlépéseknél csúszópénzt elfogadó növényvédelmi felügyelőkkel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt a határ­ki­ren­delt­sé­gen növény­vé­del­mi fel­ügye­lő­ként dol­go­zó hat sze­méllyel és egy szerb állam­pol­gár­ral szem­ben hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül hatan a Csong­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal­nál dol­goz­tak határ­ki­ren­delt­sé­gi növény­vé­del­mi fel­ügye­lő­ként Rösz­kén. Fel­ada­tu­kat képez­te töb­bek között a kiren­delt­ség­re érke­ző szál­lít­má­nyok növény-egészségügyi és minőség-ellenőrzési vizs­gá­la­ta, az ehhez kap­cso­ló­dó díjak meg­ál­la­pí­tá­sa, kiszám­lá­zá­sa. A vád­irat sze­rint 2015. május 13. és augusz­tus 4. napja közöt­ti idő­szak­ban a 12 órás szol­gá­lat­ban lévő vád­lot­tak közül volt, aki több mint 130 alka­lom­mal, de a leg­ke­ve­sebb eset­ben is 32 alka­lom­mal a vizs­gá­lat­ra jelent­ke­ző teher­gép­jár­mű­vek veze­tő­i­től az intéz­ke­dés során pénzt fogad­tak el. A sofő­rök a bank­je­gyet vagy apró­pénzt az ügy­in­té­zé­sé­re átadott okmá­nyok­kal együtt az útle­vél­ben helyez­ték el, de volt olyan eset is, hogy maguk a vád­lot­tak hív­ták fel a kész­pénz átadá­sá­ra a gép­jár­mű­vek veze­tő­it. A vesz­te­ge­tő sze­mé­lyek azo­no­sí­tá­sa egy szerb férfi ese­té­ben veze­tett ered­mény­re, így a vád­lot­tak által a sofő­rök­től átvett kor­rup­ci­ós pénz tel­jes össze­ge már nem álla­pít­ha­tó meg.

A vád­irat sze­rint a hat sze­mély mind­össze­sen mint­egy 440 eset­ben foga­dott el hiva­ta­li ügy­in­té­zé­sé­vel össze­füg­gés­ben pénzt vagy egyéb ajándékot.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­lot­ta­kat üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel, míg a szerb fér­fit hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

Vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.