Főoldal » Archív » Vádemelés a rugdosó garázda ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 35 férfi ellen, aki koráb­bi nézet­el­té­ré­sük miatt 2019. janu­ár 19-én két alka­lom­mal rúgta meg a sértettet.

A 35 éves kecs­ke­mé­ti vád­lott 2019. janu­ár 19-én 8 óra körü­li idő­ben Kecs­ke­mé­ten, a Kos­suth város­ban haladt sze­mély­gép­ko­csi­já­val, ami­kor ész­re­vet­te a gya­lo­go­san hala­dó sér­tet­tet. A vád­lott fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy száll­jon be a kocsi­já­ba, mivel meg­be­szél­ni való­juk van.

A sér­tett tovább­ment, ezért a vád­lott kiszállt a kocsi­ból, és han­gos szi­dal­ma­zá­sok köz­ben egy alka­lom­mal fejbe rúgta a sértettet.

A sér­tett elesett, de azon­nal fel­ug­rott, mire a vád­lott fel­szó­lí­tot­ta, hogy tér­del­jen le.

A han­gos kia­bá­lás­ra egy nő lépett ki a köze­li lakó­ház­ból, és rászólt a vád­lott­ra, hogy hagy­ja abba a kia­bá­lást. A vád­lott erre meg­in­dult a nő irány­ba, azon­ban ész­re­vet­te, hogy a sér­tett elin­dult az utca túl­ol­da­lá­ra, ezért inkább a sér­tett után ment és egy alka­lom­mal arcon rúgta.

A sér­tett bal szem­hé­ja a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben meg­sé­rült, a nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lés elszen­ve­dé­se miatt azon­ban a sér­tett nem élt magán­in­dít­vánnyal, nem kérte a vád­lott megbüntetését.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az utcán tar­tóz­ko­dók­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A járá­si ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a sza­bad­lá­bon lévő, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott a 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te és az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.