Főoldal » Hírek » Vádemelés a saját ügyfelét zsaroló budapesti ügyvéd és társai ellen – FOTÓKKAL ÉS VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A ügy­nek öt vád­lott­ja van, velük szem­ben a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. Az ügy­véd vád­lott az ügy­ben jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az első rendű vád­lott egy buda­pes­ti ügy­véd, aki a vád­irat sze­rint 2014-ben meg­bí­zást kapott a sér­tet­től, hogy lássa el a koz­me­ti­kai ter­mé­ke­it for­gal­ma­zó cégét érin­tő ügy­vé­di fel­ada­to­kat. Az ügy­véd fel­is­mer­te, hogy meg­bí­zó­ja bizal­mat­lan a ható­sá­gok­kal szem­ben, míg benne maxi­má­li­san meg­bí­zik az üzle­ti élet­tel, cég­me­nedzs­ment­tel, és jog­gal kap­cso­la­tos isme­re­te­it ille­tő­en. Elha­tá­roz­ta, hogy mind­ezt kihasz­nál­va, csa­lárd módon, vala­mint az üzlet­em­ber zsa­ro­lá­sá­val jut anya­gi előnyhöz.

Ennek kere­té­ben 2015 nya­rán elhi­tet­te ügy­fe­lé­vel, hogy a ható­sá­gok ház­ku­ta­tást ter­vez­nek nála tar­ta­ni, és erre hivat­ko­zás­sal elkért tőle több adat­hor­do­zót, ame­lyek üzle­ti és sze­mé­lyes tit­ko­kat tar­tal­maz­tak. Miu­tán a csak kita­lált ház­ku­ta­tás­ra nem került sor, az ügy­véd egy tár­sá­val együtt azt mond­ta a sér­tett­nek, hogy az adat­hor­do­zó­kat a védel­me érde­ké­ben a Duná­ba dob­ták. A való­ság­ban ezek a tár­gyak az ügy­véd­hez kerül­tek, ami­vel a későb­bi­ek­ben zsa­rol­ta is a sértettet.

2015 tava­szán az ügy­véd elhi­tet­te meg­bí­zó­já­val, hogy az álta­la kép­vi­selt tár­sa­ság ter­jesz­ke­dé­sé­hez, bőví­té­sé­hez továb­bi cége­ket kell lét­re­hoz­ni. Az ezt köve­tő két évben az ügy­véd az üzlet­em­ber költ­sé­gén, és csak rész­ben a tud­tá­val, több gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got is lét­re­ho­zott, ame­lyek élére saját bizal­mi embe­re­it tette, a tény­le­ges érde­mi dön­té­se­ket azon­ban ő maga hozta meg. Ezt köve­tő­en a cégek közöt­ti pénz­moz­gá­sok fel­hasz­ná­lá­sá­val, pro­fit kivo­ná­sá­val az ügy­véd a sér­tet­tet megkárosította.

A sér­tett végül 2017 őszén fel­mond­ta a meg­bí­zást, ezután az ügy­véd – két vád­lott tár­sá­val együtt – egy éven keresz­tül zsa­rol­ta a sér­tet­tet, a hosszú évek alatt fel­épí­tett cég­cso­port és hír­név, illet­ve a magán­éle­te súlyos meg­ká­ro­sí­tá­sá­val, vala­mint élet elle­ni fenye­ge­té­sek­kel. Ennek hatá­sá­ra végül több száz­mil­lió forint érték­ben sze­rez­tek meg tőle gyé­mán­to­kat, kész­pénzt és ingatlant.

Az ügy másod rendű vád­lott­ja egy buda­pes­ti gyé­mánt­ke­res­ke­dő, aki aktí­van részt vett a zsa­ro­lá­sok­ban, míg negyed rendű vád­lott - a sér­tett bizal­mi embe­ré­nek hitt sofőr - bűnsegédként.

A har­mad rendű vád­lott a cég­cso­port infor­ma­ti­kai fej­lesz­tő­je, aki a vád sze­rint a cég­cso­port műkö­dé­sé­hez elen­ged­he­tet­len ada­tok vissza­tar­tá­sá­val zsa­rol­ta a sér­tet­tet, ezzel 100.000 eurót kény­sze­rí­tett ki tőle.

Az ötöd rendű vád­lott nő egy stró­man, aki a vád sze­rint az ügy­véd által kiál­lí­tott, ügy­vé­di mun­ka­vég­zés­ről szóló hamis szám­lák kifi­ze­té­sé­ről intézkedett.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ügy­ben bűn­szö­vet­ség­ben, élet elle­ni fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozva.

Az ügy­ben más bűn­cse­lek­mé­nyek gya­nú­ja miatt a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gen tovább­ra is nyo­mo­zás van folya­mat­ban, ame­lyet jelen ügy­rész­től elkülönítettek.

Az ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség által koráb­ban kiadott – a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont elfo­gá­sá­ról készült vide­ót, vala­mint fotó­kat is tar­tal­ma­zó - köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/sajat-ugyfelet-verte-at-es-zsarolta-meg-egy-budapesti-ugyved-a-nyomozo-ugyeszek-nagyszabasu-akcio-kereteben-orizetbe-vettek-fotokkal-es-videoval/