Főoldal » Archív » Vádemelés a sértettekkel kényszermunkát végeztető vállalkozóval szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság előtt azzal a sán­dor­fal­vi fér­fi­val szem­ben, aki éve­ken keresz­tül - a kiszol­gál­ta­tott élet­hely­ze­tü­ket kihasz­nál­va, több­ször bán­tal­maz­va - a vál­lal­ko­zá­sá­ban elvég­zen­dő mun­kák­ra kény­sze­rí­tet­te a sértetteket.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04 11