Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a sértettre ásóval támadó nővel és két fiával szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a nővel és két fiá­val szem­ben, akik egy roko­nuk­ra támad­tak idén júli­us­ban Bakson.

A vád­irat sze­rint mind a vád­lot­tak, mind a sér­tett élet­vi­tel­sze­rű­en Bak­son éltek és közöt­tük a roko­ni viszony koráb­ban megromlott.

A vád­lot­tak 2016. júli­us 13. nap­ján a kora esti órák­ban, ott­ho­nuk­ban alko­holt fogyasz­tot­tak, ami­kor is a sér­tett kerék­pár­ral elhaj­tott a házuk előtt. A vád­lot­tak ezt ész­lel­ve fel­szó­lí­tot­ták a sér­tet­tet, hogy áll­jon meg, aki azon­ban ennek elle­né­re tovább­haj­tott. Ekkor a vád­lot­tak közül a két test­vér a sér­tett után sza­ladt, meg­pró­bál­ták őt a bicik­li­ről lelök­ni illet­ve egy sok­ko­ló­val meg­érin­te­ni. A lökés és a sok­ko­ló okoz­ta kis erejű áram­ütés követ­kez­té­ben a sér­tett elesett és föld­re került.

A vád­lot­tak ezt köve­tő­en szi­dal­maz­ták és fenye­get­ték őt, ille­tő­leg test­szer­te meg­rug­dos­ták. Ekkor érke­zett meg a vád­lot­tak édes­any­ja, aki koráb­ban magá­hoz vett egy más­fél méte­res nyelű ásót és fia­i­hoz sza­ladt. A hely­szín­re érve fel­szó­lí­tot­ta fiait, hogy üssék agyon az ásó­val a sér­tet­tet. Erre egyik test­vér az ásó nye­lé­vel meg­pró­bál­ta fejen ütni a sér­tet­tet, aki­nek rész­ben sike­rült az ütést elhá­rí­ta­ni, miköz­ben a másik vád­lott a föl­dön fekvő sér­tet­tet rug­dos­ta. A bán­tal­ma­zás során a sér­tett fel­állt, ezt látva a nő átvet­te az ásót és egy hatá­ro­zott moz­du­lat­tal az ásó élé­vel a sér­tet­tet fejen akar­ta ütni. A sér­tett­nek sike­rült a felé­je tartó ütés elől kissé hát­ra­húz­nia a fejét, ezért az ásó éle a hom­lo­ka bal olda­lát vágta meg, amely erő­sen vérez­ni kez­dett. Ezután a sér­tett a hely­szín­ről kerék­pár­ját is hát­ra­hagy­va elsza­ladt, miköz­ben még az ásó­val lapoc­kán ütöt­ték őt.

A sér­tet­tet a men­tők sür­gős­sé­gi ellá­tás­ra kór­ház­ba szállították.

A vád­lot­tak által oko­zott sérü­lé­sek gyógy­tar­ta­ma 8 napon belü­li, azon­ban a bán­tal­ma­zás módja, esz­kö­ze és ereje akár halá­los sérü­lés lét­re­ho­zá­sá­ra is alkal­mas volt, amely a sér­tett véde­ke­zé­se, vala­mint a vád­lot­ta­kon kívül­ál­ló okok, így a vélet­len foly­tán maradt el.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolja.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.