Főoldal » Archív » Vádemelés a sérüléseket is okozó gyermekfelügyelővel szemben

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li lakos­sal szem­ben, aki az egyik gyer­mek­ott­hon­ban bán­tal­ma­zott két kiskorút.

A vád­irat sze­rint az egyik makói gyer­mek­ott­hon­ban gyer­mek­fel­ügye­lő­ként dol­go­zó férfi 2016. janu­ár 11. nap­ján este  az ott­hon egyik rak­tár­he­lyi­sé­gé­ben bán­tal­maz­ta az ott lakó két kis­ko­rú fiút. A vád­lott az egyik sér­tet­tet nyi­tott tenyér­rel arcon ütöt­te, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett a fejét a fal­nak ütöt­te, míg a másik kis­ko­rút szin­tén tenyér­rel jobb olda­lon, majd ököl­lel a másik arc­fé­len is megütötte.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mind­két kis­ko­rú 8 napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A vád­lot­tat az ügyész­ség - mint a gyer­mek­vé­del­mi rend­szer­ben fog­lal­koz­ta­tott gyer­mek­fel­ügye­lőt - köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély eljá­rá­sá­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja, figye­lem­mel arra is, hogy a kis­ko­rú­ak tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­je könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt nem kívánt elő­ter­jesz­te­ni vele szemben.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.