Főoldal » Archív » Vádemelés a sikkasztó futárral szemben

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy áru­szál­lí­tó futár­cég alkal­ma­zott­já­val szem­ben, aki a kiszál­lí­tott áruk vétel­árát elsikkasztotta. 

A vád sze­rint a férfi 2016 decem­be­ré­től dogo­zott egy futár­cég­nél, ahol az volt a fel­ada­ta, hogy a cég telep­he­lyé­re beér­ke­zett cso­ma­go­kat a cím­zet­tek­hez kiszál­lít­sa, az után­vét össze­gét átve­gye, és a mun­ka­nap végén a bevé­tel­lel a mun­kál­ta­tó­ja felé elszámoljon.

A vád­lott 2017 feb­ru­ár­já­ban, tíz alka­lom­mal fel­vet­te a pos­tá­zás­ra váró cso­ma­go­kat a cég telep­he­lyén, azo­kat a cím­zet­tek­nek kéz­be­sí­tet­te, az ellen­ér­té­ket átvet­te, azon­ban azzal nem szá­molt el.

A férfi össze­sen 1.310.000,- forin­tot tulaj­do­ní­tott el.

A vád­lot­tat koráb­ban ugyan­ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték, amely bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el az újabb bűncselekményt.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.