Főoldal » Archív » Vádemelés a sikkasztó könyvtáros ellen

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az egyik fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mény Vas megyé­ben műkö­dő könyv­tá­rá­ban könyv­tá­ros­ként dol­go­zó férfi ellen, aki a vád sze­rint a rábí­zott könyv­tá­ri, levél­tá­ri állo­mány­ból és muze­á­lis gyűj­te­mény­ből két éven keresz­tül 336 darab, össze­sen mint­egy 6.700.000 Ft érté­kű köny­vet és folyó­ira­tot tulaj­do­ní­tott el, és azo­kat mint­egy egy­mil­lió forin­tért értékesítette.

A vád sze­rint a férfi több, mint har­minc éve dol­go­zott könyv­tá­ros­ként, ami­kor meg­rom­lott anya­gi körül­mé­nyei miatt 2015 már­ci­u­sá­tól 2017 janu­ár­já­ig eltu­laj­do­ní­tott a rábí­zott köny­vek­ből és muze­á­lis gyűj­te­mény­ből össze­sen 336 darab köny­vet és folyóiratot.

A köte­tek egy részét a vád­lott inter­ne­tes hir­de­tés­sel érté­ke­sí­tet­te, és pos­tán küld­te meg a vásár­lók­nak, akik­nek valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy azok örök­ség révén kerül­tek a tulajdonába.

A vád­lott a köny­vek­ben talál­ha­tó könyv­tá­ri bélyeg­ző lenyo­ma­to­kat kira­dí­roz­ta vagy áthúz­ta, illet­ve azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy azok selej­te­zet­tek, más ese­tek­ben pedig az áthú­zást köve­tő­en „töröl­ve” fel­ira­tú bélyeg­zőt helye­zett el bennük.

A vásár­lók, akik nem tud­tak arról, hogy a vád­lott bűn­cse­lek­mény útján sze­rez­te meg a köte­te­ket, illet­ve folyó­ira­to­kat, össze­sen mint­egy egy­mil­lió forin­tot fizet­tek a vád­lott által meg­adott bankszámlaszámokra.

A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár­ból lefog­la­lás útján 271.000 Ft térült meg, míg a vád­lott továb­bi 245.000 Ft-ot meg­fi­ze­tett a sértettnek.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, és a nyo­mo­zás során fel­me­rült 827.000 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét indítványozta.