Főoldal » Hírek » Vádemelés a siklósi fogvatartó bandával szemben - rendőrségi videóval - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség töb­bek között aljas cél­ból, jelen­tős érdek­sé­rel­met okoz­va elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három sze­méllyel szemben.

A vád sze­rint a ban­da­ta­gok közül ket­ten házas­tár­sak, míg tár­suk bizal­mi viszony­ban volt velük. A vád­lot­ta­kat már koráb­ban is ítél­ték el azért, mert idős, koruk­nál fogva kiszol­gál­ta­tott sze­mé­lye­ket vet­tek maguk­hoz, akik­től a jöve­del­mü­ket elvet­ték. Sza­ba­du­lá­suk után elha­tá­roz­ták, hogy a koráb­bi bűn­cse­lek­mé­nye­i­ket folytatják.

Ennek érde­ké­ben egyi­kük inter­ne­tes közös­sé­gi olda­la­kon, társ­ke­re­ső­kön regiszt­rál­ta magát, hogy ország­szer­te ismer­ked­jen olyan sze­mé­lyek­kel, akik eset­leg később áldo­za­ta­ik lehet­nek. A 77 éves sér­tett egy ilyen társ­ke­re­ső olda­lon került kap­cso­lat­ba az egyik vád­lot­tal, majd több­szö­ri üze­net­vál­tást köve­tő­en a férfi azt java­sol­ta, hogy láto­gas­sa meg őt Pécsett.

A talál­ko­zót köve­tő­en a vád­lot­tak a sér­tet­tet Sik­lós­ra vit­ték, ahol vala­mennyi ira­tát, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­kö­ze­it elvet­ték. A tele­pü­lés­re köl­töz­te­té­sét köve­tő­en a sér­tet­tet egy szo­bá­ban helyez­ték el, majd kor­lá­toz­ták moz­gá­sá­ban, min­den eset­ben csak vala­me­lyik vád­lot­tal hagy­hat­ta el a lakást. A vád­lot­tak a sér­tet­től elvet­ték bank­kár­tyá­ját és az arra érke­ző össze­ge­ket, mint­egy 3 mil­lió Ft-ot a szám­lá­ról levet­ték és azt maguk­ra for­dí­tot­ták. Emel­lett a sér­tet­tel több alka­lom­mal vetet­tek fel áru­hi­telt is, melyen külön­bö­ző esz­kö­zö­ket vásá­rol­tak több, mint 1 mil­lió Ft értékben.

A sér­tett több­ször pró­bált a vád­lot­tak­tól elszök­ni, akik azon­ban min­den eset­ben fel­ku­tat­ták, majd vissza­vit­ték. Fog­va­tar­tá­sa során a vád­lot­tak a sér­tett koráb­bi laká­sát is meg­hir­det­ték eladás­ra, majd annak vétel­árát saját maguk tet­ték el. A fog­va­tar­tás alatt a vád­lot­tak egyi­ke több alka­lom­mal is sze­xu­á­li­san köze­le­dett a sértetthez.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye töb­bek között aljas cél­ból, jelen­tős érdek­sé­rel­met okoz­va elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, csa­lás, sze­mé­rem­sér­tés, sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, melyek közül a leg­sú­lyo­sabb bün­te­té­si téte­le 2 – 8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A fel­vé­te­len a rend­őr­ség által koráb­ban kiadott videó látható.