Főoldal » Archív » Vádemelés a síremlékeket rongáló fiatalkorú ellen

A Deb­re­cen Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség teme­tő­ben a halott emlé­ké­re ren­delt tárgy meg­ron­gá­lá­sá­val elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A vád sze­rint a vád­lott 2017 szep­tem­be­ré­ben, egy Baga­mé­ren talál­ha­tó hasz­ná­la­ton kívü­li teme­tő­be ment és szó­ra­ko­zás­ból meg­ron­gált össze­sen hét sír­em­lé­ket. A vád­lott a fejkő részt kéz­zel ledön­töt­te a talap­zat­ról és három sír­em­lék beton­vá­zá­ját is letörte.

A fia­tal­ko­rú vád­lott össze­sen 225.000 forint ron­gá­lá­si kárt oko­zott, amely nem térült meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben hét rend­be­li, teme­tő­ben a halott emlé­ké­re ren­delt tárgy meg­ron­gá­lá­sá­val elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban jóvá­té­te­li munka és párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta, továb­bá kez­de­mé­nyez­te, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tet­ti kép­vi­se­lők által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény­nek adjon helyt.

A jóvá­té­te­li munka vég­zé­sét a bíró­ság akkor írja elő, ha ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a bün­te­tés célja így is elér­he­tő. Ha az elkö­ve­tő a jóvá­té­te­li munka elvég­zé­sét egy éven belül meg­fe­le­lő­en iga­zol­ja, bün­tet­he­tő­sé­ge megszűnik.