Főoldal » Hírek » Vádemelés a strandon, öltözőben felvételeket készítő terhelt ellen- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a 38 éves férfi ellen, aki a győri sza­bad­stran­don base­ball sap­ká­ba rej­tett kame­rá­val készí­tett fel­vé­te­le­ket vet­kő­ző gye­re­kek­ről

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 38 éves férfi 2019 nya­rán inter­ne­ten keresz­tül vásá­rolt egy integ­rált kame­rá­val ellá­tott base­ball sap­kát, azért, hogy azzal titok­ban fel­vé­te­le­ket készít­sen.

A vád­lott ezután 2019 nyara és 2020 júli­u­sa között a sap­ká­ba rej­tett kame­rá­val a győri stran­don az öltö­ző kabin­ban átöl­tö­ző gye­re­kek­ről készí­tett fel­vé­te­le­ket. Mód­sze­re az volt, hogy a szom­széd kabin­ból, vagy föld­re dobott sap­ká­val rög­zí­tet­te a fel­vé­te­le­ket.

2020 júli­u­sá­ban is a föld­re dobott sap­ká­val akart fel­vé­telt készí­te­ni a kabin­ban öltö­ző 9 és 10 éves kis­lá­nyok­ról, mikor a gye­re­kek­re fel­ügye­lő tábo­roz­ta­tó fel­nőtt és isme­rő­se ezt ész­re­vet­ték és a fér­fit fel­tar­tóz­tat­ták.

A ter­helt­nél össze­sen 63 db saját készí­té­sű, az öltö­ző kabi­nok­ban készült fel­vé­telt, vala­mint 91 db egyéb gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­telt talál­tak a nyo­mo­zás során.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit az ügyész­ség két rend­be­li gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.