Főoldal » Archív » Vádemelés a svájci kábítószercsempésszel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sváj­ci állam­pol­gár­ral szem­ben, aki közel 2000 fran­kos tar­to­zá­sa okán vál­lal­ta el kábí­tó­szer csem­pé­szé­sét.

A vád­irat sze­rint a vád­lott Svájc­ban közel 2000 frank össze­gű tar­to­zást hal­mo­zott fel, ame­lyet hite­le­ző­i­nek nem tudott meg­fi­zet­ni. Az adós­ság ren­de­zé­se érde­ké­ben elvál­lal­ta egy az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély fel­ké­ré­sé­re, hogy gép­ko­csi­ban elrejt­ve kábí­tó­szert szál­lít Koszo­vó­ból Svájc­ba. Ennek érde­ké­ben a meg­bí­zói által ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott sváj­ci honos­sá­gú gép­ko­csi­val Magyar­or­szá­gon keresz­tül Koszo­vó­ba haj­tott, ahol ugyan­csak isme­ret­le­nek a jár­mű­ben kábí­tó­szert rej­tet­tek el.

A vád­lott ezt köve­tő­en 2018. ápri­lis 2-án a reg­ge­li órák­ban jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­ke Autó­pá­lya Határ­át­ke­lő­he­lyen. Az útle­vél­el­len­őr­zést köve­tő­en másod­la­gos vizs­gá­lat­ra került sor a gép­ko­csi­ra nem jel­lem­ző, szo­kat­la­nul rövid cso­mag­tér miatt. Az utó­la­gos ellen­őr­zés során a gép­jár­mű hátsó ülés­so­ra mögött, az utó­la­go­san kiala­kí­tott rej­tek­hely­ről 13 cso­mag és mint­egy 15 kg kan­na­bisz­ra jel­lem­ző növé­nyi anyag került elő és lefog­la­lás­ra.

A vád­lott által bir­to­kolt és Magyar­or­szág terü­le­té­re beho­zott anyag mari­hu­á­nát tar­tal­ma­zott, amely kábí­tó­szer­nek minő­sül és amely­nek tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.