Főoldal » Archív » Vádemelés a szegedi uszodai tolvajokkal szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a két sze­ge­di és egy ásott­hal­mi fia­tal­lal szem­ben, akik a nyá­ron tíz öltö­ző­szek­rényt tör­tek fel egy sze­ge­di fürdőben.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - akik közül egy fia­tal­ko­rú, egy pedig alig töl­töt­te be a 18. szü­le­tés­nap­ját - 2016. júni­us 27. és 2016. júli­us 2. nap­ja­in az első alka­lom­mal négy, míg a máso­dik alka­lom­mal hat öltö­ző­szek­rényt tör­tek fel az egyik sze­ge­di fürdő férfi öltö­ző­jé­ben. Mód­sze­rük az volt, hogy egyi­kő­jük az öltö­ző­szek­ré­nye­ket feszí­tet­te fel, a másik vád­lott az öltö­ző haj­szá­rí­tó­já­nál, míg a har­ma­dik vád­lott a fürdő köze­lé­ben sze­mély­gép­ko­csi­ból tör­tént figye­lés­sel segí­tet­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A vád­lot­tak jel­lem­ző­en kész­pénzt, de elő­for­dult, hogy érté­ke­sebb kar­órát, mobil­te­le­font, vagy sze­mé­lyi okmá­nyo­kat is maguk­hoz vet­tek - az álta­luk eltu­laj­do­ní­tott leg­ki­sebb érték 2.000.-Ft, míg a leg­na­gyobb 70.000.-Ft volt.

A járá­si és nyo­mo­zó ügyész­ség a vád­lot­ta­kat a sér­tet­te­ket ért kár sze­rint minő­sü­lő, dolog elle­ni erő­szak­kal és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­cse­lek­mé­nyek­kel, vala­mint okirat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádolja.

Az elkö­ve­tők közül egy sze­mély ezen ügy­ben, míg a másik két férfi más ügyek­ben elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság ítéletét.