Főoldal » Hírek » Vádemelés a szekszárdi gázrobbanás ügyében - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy kárt okozó gon­dat­lan köz­ve­szély oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 69 éves szek­szár­di és egy 47 éves medi­nai férfi ellen.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a szek­szár­di vád­lott 2018 őszén szó­ban vál­lal­ko­zói szer­ző­dést kötött az álta­la kép­vi­selt épí­tő­ipa­ri gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nevé­ben egy szek­szár­di, gáz­fű­té­sű tár­sas­há­zi lakás tulaj­do­no­sá­val az ingat­lan tel­jes körű fel­újí­tá­sá­ra vonatkozóan.

Az épí­té­si vál­lal­ko­zó vád­lott a szer­ző­dés­ben fog­lalt egyes mun­kák elvég­zé­sé­re szin­tén szó­ban szer­ző­dést kötött több alvál­lal­ko­zó­val, köz­tük a medi­nai lako­sú vád­lot­tal a gépé­sze­ti mun­kák­ra, a víz-, a szennyvíz- és a gáz­rend­szer cse­ré­jé­re, vala­mint az új fűtő­tes­tek fel­sze­re­lé­sé­re és üzem­be­he­lye­zé­sé­re. A víz­ve­ze­ték­sze­re­lő vég­zett­sé­gű férfi annak elle­né­re elvál­lal­ta a meg­bí­zást, hogy nem ren­del­ke­zik gáz­sze­re­lői képe­sí­tés­sel. A fővál­lal­ko­zó tudta, hogy a gáz­rend­szert érin­tő tel­jes fel­újí­tást egye­dül, a szak­ké­pe­sí­tés nél­kü­li medi­nai férfi fogja elvégezni.

A lakás fel­újí­tá­sa 2018. év végé­től 2019. máju­sá­ig tar­tott, mely­nek során a vád­lot­tak a gáz­rend­szer fel­újí­tá­sa kap­csán szám­ta­lan jog­sza­bá­lyi elő­írást meg­sér­tet­tek. Elő­ze­tes ter­vez­te­tés, enge­dé­lye­zés és beje­len­tés nél­kül végez­ték el a lakás gáz­ve­ze­ték­rend­sze­ré­nek a cse­ré­jét, vala­mint az új fűtő­tes­tek besze­re­lé­sét. Ennek során az alvál­lal­ko­zó vád­lott a nagy­szo­bai kon­vek­tort elmu­lasz­tot­ta csat­la­koz­tat­ni a gáz­ve­ze­ték­hez, a kony­hai készü­lék bekö­tő csa­var­ját pedig nem szo­rí­tot­ta meg kel­lő­kép­pen. Mivel az elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő átadás-átvételre nem került sor, így a mulasz­tá­sok­ra sem derült fény.

A lakás tulaj­do­no­sa a fel­újí­tást hóna­pok­kal köve­tő­en, 2019. év egyik októ­be­ri esté­jén fűte­ni akart az új kon­vek­to­rok­kal, ezért meg­nyi­tot­ta a készü­lé­kek gáz­csap­ja­it. A bekö­tet­len kon­vek­tor­nál és a nem jól meg­hú­zott csa­var­nál ekkor föld­gáz jutott a lakás lég­te­ré­be. A tulaj­do­nos más­nap dél­előtt a kony­há­ban ételt készí­tett, amely során kelet­ke­ző láng belob­ban­tot­ta az ott fel­gyü­lem­lett föld­gázt, előbb tűz kelet­ke­zett, majd egy kisebb erejű, kémi­ai jel­le­gű tér­rob­ba­nás jött létre. E rob­ba­nás láng­front­ja berob­ban­tot­ta a nap­pa­li­ban kiala­kult, lénye­ge­sen nagyobb kon­cent­rá­ci­ó­jú gáz­ele­gyet, amely szin­tén berobbant.

A rob­ba­nás követ­kez­té­ben a lakás tulaj­do­no­sa súlyos, II. fokú égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a kör­nye­ző épü­le­tek­ben továb­bi három sze­mély pedig könnyeb­ben meg­sé­rült. A tár­sas­ház egyes részei lak­ha­tat­lan­ná váltak.

A vád sze­rint a vád­lot­tak a lakás fel­újí­tá­sa során vétett sza­bály­sze­gé­se­ik­kel, mulasz­tá­sa­ik­kal oko­za­ti össze­füg­gés­ben jelen­tős anya­gi java­kat, vala­mint a fel­újí­tás­sal érin­tett lakás­ban, illet­ve a kör­nye­ző épü­le­tek­ben tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek éle­tét is veszé­lyez­tet­ték. Jog­el­le­nes maga­tar­tá­suk követ­kez­té­ben 125 lakás­ban, 6 garázs­ban és 6 sze­mély­gép­ko­csi­ban össze­sen több mint 150 mil­lió Forint kár keletkezett.

Az ügyész­ség a két fér­fit külö­nö­sen nagy kárt okozó gon­dat­lan köz­ve­szély oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben fog­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járásbíróságnál.