Főoldal » Hírek » Vádemelés a szentesi bankrablóval szemben - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki tavaly decem­ber­ben kés­sel rabolt ki egy szen­te­si pénzintézetet.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - mivel mun­ka­vi­szonnyal és meg­él­he­tést biz­to­sí­tó rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett -, elha­tá­roz­ta, hogy rab­lás­ból jut kész­pénz­hez. Ennek érde­ké­ben 2020. decem­ber 21. nap­ján a dél­utá­ni órák­ban lakó­he­lyén azért, hogy későb­bi mene­kü­lé­sét biz­to­sít­sa, több réteg ruhá­za­tot vett fel, ille­tő­leg kést, vala­mint egy háti­zsá­kot is magá­hoz vett. 

A fen­ti­e­ket köve­tő­en dél­után 2 óra­kor meg­je­lent az egyik hely­be­li bank fiók­já­ban, arcán masz­kot és nap­szem­üve­get viselt, vala­mint kapuc­nis fel­ső­jét is fejé­re húzta. Az ügy­fél­tér­ben az egyik ügy­fél­pult­nál tar­tóz­ko­dó nőhöz lépett, majd kést szo­rí­tott a sér­tett nya­ká­hoz és a háti­zsá­kot a pult­ra dobva a kész­pénz átadá­sát köve­tel­te a banki alkal­ma­zot­tak­tól. A vád­lott fel­hí­vá­sá­ra a pult­ra dobott háti­zsák­já­ba mint­egy 500.000 forin­tot pakol­tak, mely alatt a vád­lott folya­ma­to­san a sér­tett nya­ká­hoz szo­rí­tot­ta a kést és sür­get­te a kész­pénz átadá­sát azzal fenye­ge­tőz­ve, hogy amennyi­ben ez nem tör­té­nik meg, úgy elvág­ja a sér­tett tor­kát. Miu­tán a bank alkal­ma­zot­tai az ügy­fél­tér­be vissza­tér­ve a háti­zsá­kot a vád­lott­nak átad­ták, a férfi keve­sell­te a benne levő össze­get és meg­is­mé­tel­te a fenye­ge­té­se­it. A banki alkal­ma­zot­tak ekkor közöl­ték a vád­lot­tal, hogy a pán­cél­szek­rényt idő­zár védi és annak kinyi­tá­sá­ra várni kell, melyet hall­va a vád­lott a háti­zsá­kot magá­hoz véve a bank­ból elmenekült.

A vád­lott cse­lek­mé­nye foly­tán a sér­tett­nek sérü­lé­se nem kelet­ke­zett, míg a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár az eljá­rás során lefog­la­lás­sal megtérült.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.