Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a szentesi vonatbaleset ügyében

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt három sze­méllyel szem­ben, akik fog­lal­ko­zá­si sza­bály­sze­gé­se miatt Szen­te­sen, a Tég­la­gyá­ri úton lévő vas­úti átjá­ró­ban vonat ütkö­zött teherautóval.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül ket­ten, mint a szen­te­si önkor­mány­zat műsza­ki iro­dá­já­nak alkal­ma­zot­tai, míg egy sze­mély, mint a MÁV Zrt. alkal­ma­zott­ja köve­tett el olyan fog­lal­ko­zá­si sza­bály­sze­gést, amely 2014. már­ci­us 3. nap­ján a déli órák­ban 13 fő sérü­lé­sé­vel járó bal­ese­tet eredményezett.

A Nem­ze­ti Köz­le­ke­dé­si Ható­ság már 2010. novem­be­ré­ben érte­sí­tet­te mind az önkor­mány­za­tot, mind pedig a vas­út­tár­sa­sá­got, hogy a Szen­tes, Tég­la­gyá­ri vas­út­át­ke­lő­ben bal­eset­ve­szély elhá­rí­tá­sa szük­sé­ges. Töb­bek között az átke­lőt elő­jel­ző táb­lák cse­ré­jét, sárga las­sí­tó fel­fes­tés kihe­lye­zé­sét, növény­zet irtá­sát írták elő. Határ­idő­ként a ható­ság 2011. júli­us 1. nap­ját hatá­roz­ta meg. A fel­hí­vás és a határ­idő­tű­zés elle­né­re az önkor­mány­zat és a vas­út­tár­sa­ság részé­ről eljá­ró vád­lot­tak közöt­ti kap­cso­lat­fel­vé­te­len túl a bal­eset­ve­szély elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben érde­mi intéz­ke­dés nem tör­tént, a bal­eset­ve­szély nem került meg­szün­te­tés­re. A ható­ság 2013. szep­tem­be­ré­ben ismé­tel­ten ellen­őriz­te a vas­úti átjá­rót a vád­lot­tak jelen­lé­té­ben, ille­tő­leg írás­ban is fel­hív­ta az érin­tet­tek figyel­mét, hogy a bal­eset­ve­szély miatt a vas­úti átjá­ró prob­lé­mái meg­ol­dan­dó­ak. Ennek elle­né­re a vád­lot­tak a bal­eset­ve­szély elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben tovább­ra sem tet­tek érde­mi intéz­ke­dést. Mind­eze­ket köve­tő­en 2014. már­ci­us 3. nap­ján a déli órák­ban egy 40 tonna kuko­ri­cát szál­lí­tó nyer­ges von­ta­tó kívánt átha­lad­ni a vas­úti átjá­rón, ami­kor is a pót­ko­csi letá­masz­tó lábai a sínen fenn­akad­tak, amely miatt a jár­mű­sze­rel­vény az átjá­ró­ban ragadt. Rövid­del ezután ért a vas­úti átjá­ró­hoz a Szeg­vár felől köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat 80 km/h sebes­ség­gel és a gyors­fé­ke­zés elle­né­re a pót­ko­csi­ba ütkö­zött. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a fél­pót­ko­csi magá­val ránt­va a nyer­ges vona­tót fel­bo­rult, a vonat mind­két tagja kisik­lott. A bal­eset követ­kez­té­ben 4 sze­mély 8 napon túli, míg 9 sze­mély 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset oka a vas­úti átjá­ró bal­eset­ve­szé­lyes, sza­bály­ta­lan magas­sá­gi vonal­ve­ze­té­se volt, amely miatt a vas­úti átjá­rón biz­ton­ság­gal, fenn­aka­dás nél­kül nem lehe­tett áthaladni.

A vád­irat sze­rint az önkor­mány­zat alkal­ma­zá­sá­ban álló vád­lot­tak a ható­ság jel­zé­se elle­né­re köz­út­ke­ze­lői fel­ada­tuk köré­ben nem intéz­ked­tek pl. veszélyt jelző tábla elhe­lye­zé­sé­vel, sebes­ség­kor­lá­to­zás elren­de­lé­sé­vel, bizo­nyos jár­mű­faj­ták áthaj­tá­sá­nak meg­til­tá­sá­val a vas­út­tár­sa­ság­gal való kap­cso­lat­fel­vé­te­len túl­me­nő­en a veszély­hely­zet elhá­rí­tá­sá­ra. A vas­út­tár­sa­ság alkal­ma­zá­sá­ban álló vád­lott azon túl­me­nő­en, hogy az önkor­mány­zat­tal közö­sen meg­ol­dan­dó fel­adat miatt szó­be­li egyez­te­té­se­ket kez­de­mé­nye­zett, sem­mi­fé­le intéz­ke­dést nem tett, nem továb­bí­tot­ta a MÁV fel­sőbb szer­vei felé meg­ol­dan­dó fel­adat­ként a ható­ság jel­zé­sét, nem ren­del­te el a sebes­ség­kor­lá­to­zást egy eset­le­ges bal­eset követ­kez­mé­nye­i­nek csök­ken­té­se érde­ké­ben. A vád­lot­tak fenti fog­lal­ko­zá­si sza­bály­sze­gé­sük­kel más, vagy mások éle­tét, testi épsé­gét gon­dat­lan­ság­ból köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­ték, amely 13 sze­mély sérü­lé­sét eredményezte.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.