Főoldal » Archív » Vádemelés a szentkirályi kettős halálos baleset ügyében

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy huszon­négy éves, tisza­kécs­kei fér­fi­vel szem­ben, aki 2017. már­ci­us 30-án, Szent­ki­rály köze­lé­ben, az álta­la veze­tett autó­val halá­los bal­ese­tet okozott.

A vád sze­rint a  vád­lott 2017. már­ci­us 30-án, dél­után, Szent­ki­rály lakott terü­le­tén kívül, a 4622. számú úton, Szent­ki­rály felől Kecs­ke­mét irá­nyá­ba köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val. Jó látá­si viszo­nyok vol­tak, a veze­tés során szem­ből erő­sen sütött a nap, az úttest hibát­lan asz­falt­bur­ko­la­ta szá­raz volt.

A vád­lott a meg­en­ge­dett­nél nagyobb, mint­egy 98-100 km/h sebes­ség­gel haladt, ami­kor előz­ni kez­dett egy lassú jár­mű­vet, ami egy mező­gaz­da­sá­gi per­me­te­zőt von­ta­tott. Az elő­zés előtt azon­ban nem győ­ző­dött meg arról, hogy a szem­be­jö­vő for­gal­mi sáv kellő távol­ság­ban szabad-e, ezért a menet­irány sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba áttér­ve fron­tá­li­san össze­üt­kö­zött egy szem­ből érke­ző autóval.

Az ütkö­zés hatá­sá­ra a vád­lott autó­ja a bal olda­li útpad­ká­ra sod­ró­dott, majd egy jel­ző­táb­lát kidönt­ve állt meg, míg a szem­be­jö­vő sze­mély­gép­ko­csi a menet­irá­nya sze­rin­ti sáv­ban kereszt­be fordult.

A bal­eset miatt a szem­be­jö­vő autót veze­tő férfi – aki­nek a biz­ton­sá­gi öve nem volt becsa­tol­va - olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt. A vád­lott mel­lett, a jobb olda­li első ülés­ben uta­zott a vád­lott édes­any­ja, aki a hely­szí­nen szin­tén éle­tét vesz­tet­te az ütkö­zés miatt. Őt a becsa­tolt biz­ton­sá­gi öv sem men­tet­te meg.

A bal­eset miatt a vád­lott is nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket – így comb­csont­tö­rést, agy­ráz­kó­dást és egyéb sérü­lé­se­ket – szen­ve­dett. Az ügyész­ség a vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A sza­bad­lá­bon lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.