Főoldal » Archív » Vádemelés a szerb embercsempésszel szemben

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­vel szem­ben, aki idén feb­ru­ár­ban hat ille­gá­lis határ­át­lé­pő Euró­pai Unió terü­le­té­re tör­té­nő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. feb­ru­ár 18-án haj­nal­ban lépett be Rösz­ké­nél Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val, majd Klá­ra­fal­va kül­te­rü­le­té­re haj­tott. Ott az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zói uta­sí­tá­sá­ra fel­vett az autó­já­ba négy, magát szír és két, magát egyip­to­mi állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt és elin­dult velük az autó­pá­lya irá­nyá­ba, hogy az uta­sa­it a meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en a határ­te­rü­let­ről Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa. Rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en a rend­őrök iga­zol­tat­ni kíván­ták a vád­lott által veze­tett autót, aki a rend­őrök jel­zé­sé­re azon­ban nem állt meg, nagy sebes­ség­gel tovább haj­tott, majd kiszál­lí­tot­ta az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket és elhagy­ta az orszá­got Tom­pá­nál. Az eljá­rás során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket a vád­lott meg­bí­zói jut­tat­ták át a román-magyar zöld­ha­tá­ron, akik a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és bent tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

Az elren­delt nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tást nyert a vád­lott sze­mély­azo­nos­sá­ga és ezalap­ján őt más­nap - ami­kor ismé­tel­ten belé­pett Magyar­or­szág terü­le­té­re - elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vették.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.