Főoldal » Archív » Vádemelés a szerb kábítószercsempésszel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki Koszo­vó­ból csem­pé­szett Magyar­or­szág­ra közel 18 kg marihuanát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 3.000 euró­val tar­to­zott egy, az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt fér­fi­nek, aki fel­aján­lot­ta neki, hogy elen­ge­di a tar­to­zá­sát, amennyi­ben Pris­ti­ná­ból Buda­pest­re sze­mély­gép­ko­csi­já­ban elrejt­ve kábí­tó­szert szál­lít. A vád­lott az aján­la­tot elfo­gad­ta, gép­ko­csi­ját a meg­bí­zó­já­nak átad­ta azért, hogy az autó küszöb­je­i­ben, lök­há­rí­tó­i­ban kábí­tó­szert rejt­se­nek el, majd ezt köve­tő­en élet­tár­sá­val együtt Magyar­or­szág felé indult Koszo­vó­ból. Az isme­ret­len meg­bí­zó által meg­je­lölt cél­ál­lo­más egy Buda­pest köze­li, autó­pá­lyán lévő gyors­ét­te­rem par­ko­ló­ja lett volna. A vád­lott a meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en 2017. már­ci­us 16-án este 22 óra 30 perc­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re, a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen. Az útle­vél ellen­őr­zést köve­tő­en elren­delt vám­vizs­gá­lat során a gép­ko­csi­ból lefog­la­lás­ra került 33 cso­mag, több helyen elrej­tett, mind­össze­sen 18 kg kábí­tó­szer­gya­nús növé­nyi tör­me­lék. A lefog­lalt anyag kan­na­biszt tar­tal­ma­zott, amely kábí­tó­szer­nek minő­sül és amely­nek a tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meg­ha­lad­ja, annak több, mint kétszerese.

A főügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.