Főoldal » Archív » Vádemelés a szerb kábítószercsempésszel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki tavaly már­ci­us végén 55 kg mari­hua­nát pró­bált meg Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. már­ci­us 29. nap­ján este 7 óra körü­li idő­ben jelent­ke­zett belé­pés­re Magyar­or­szág terü­le­té­re, Szer­bia irá­nyá­ból, a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val, ille­tő­leg a hozzá tar­to­zó után­fu­tó­val együtt. Az után­fu­tót való­já­ban a kábí­tó­szer szál­lí­tá­sát szer­ve­ző isme­ret­len sze­mély vásá­rol­ta és adta a vád­lott hasz­ná­la­tá­ba a mari­hu­a­na csem­pé­szé­se érde­ké­ben. Az útle­vél­vizs­gá­la­tot köve­tő téte­les vám­vizs­gá­lat során az után­fu­tó farost­le­me­ze­i­nek borí­tá­sa alatt, ame­lyet kife­je­zet­ten a szál­lí­tás érde­ké­ben ala­kí­tot­tak át, 120 db ragasz­tó­sza­lag­gal kör­be­te­kert cso­mag­ban 55 kg kábí­tó­szer­gya­nús anya­got talál­tak a pénz­ügy­őrök. A vád­lott által Magyar­or­szág­ra csem­pész­ni szán­dé­ko­zott kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meg­ha­lad­ja, annak közel hatszorosa.

A főügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.