Főoldal » Archív » Vádemelés a szerb kábítószercsempész ellen

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 29 éves szerb férfi ellen, aki 2018. augusz­tus 23-án hozott be nagy mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát az ország területére.

A vád­lott 2018. augusz­tus 23-án 15 óra 05 perc­kor a Szerb Köz­tár­sa­ság felől lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re a tom­pai határ­át­ke­lő­nél a tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csi­val, úti célja Auszt­ria volt.

A vám­vizs­gá­lat során eljá­ró pénz­ügy­őrök a gép­ko­csi átvizs­gá­lá­sa során a pót­ke­rék­be rejt­ve 13 tasak mari­hu­á­nát találtak.

Az 1934 gramm össz­tö­me­gű kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma 375 gramm volt, ami három­szo­ro­sá­val halad­ta meg a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A vád­lott tudta azt, hogy a pót­ke­rék­be rej­tett mari­hu­á­na bir­tok­lá­sa jog­sza­bály­ba ütkö­zik, az ország terü­le­té­re tör­té­nő beho­za­ta­la büntetendő.

A járá­si ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág terü­le­té­ről való kiuta­sí­tást indítványozott.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.