Főoldal » Archív » Vádemelés a szerb-magyar állampolgárságú embercsempésszel szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly novem­ber­ben egy koszo­vói állam­pol­gár­sá­gú férfi csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. novem­ber 18-át meg­elő­ző­en álla­po­dott meg isme­ret­len meg­bí­zó­já­val abban, hogy 100 euró elle­né­ben egy ille­gá­lis határ­át­lé­pő Nyugat-Európába tör­té­nő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dik közre. A meg­be­szél­tek­nek meg­fe­le­lő­en 2019. novem­ber 18-án, este 10 óra­kor a vád­lott meg­bí­zói a koszo­vói fér­fit Sza­bad­ká­ról a szerb-magyar határ köze­lé­be szál­lí­tot­ták, ille­tő­leg átad­tak részé­re egy magyar állam­pol­gár nevé­re kiál­lí­tott sze­mé­lyi iga­zol­ványt is. A vád­lott isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zói segít­sé­get nyúj­tot­tak a koszo­vói fér­fi­nak abban is, hogy Rösz­ké­nél a szerb határt meg­ke­rül­jék, majd a magyar határ­át­lé­pé­si pont előtt az ille­gá­lis határ­át­lé­pőt beszál­lít­sák a vád­lott sze­mély­gép­ko­csi­já­ba.

A vád­lott a Magyar­or­szág­ra tör­té­nő belép­te­tés során átad­ta a saját, vala­mint az utasa sze­mé­lyi okmá­nya­it, azon­ban az intéz­ke­dő rend­őr meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a koszo­vói férfi nem azo­nos a sze­mé­lyi iga­zol­vány­ban fel­tün­te­tett magyar állam­pol­gár­ral, erre figye­lem­mel őt, vala­mint a vád­lot­tat elő­ál­lí­tot­ta.

A koszo­vói állam­pol­gár­sá­gú férfi a szerb-magyar állam­ha­tá­ri jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek­nek meg­fe­le­lő átlé­pé­sé­hez szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­ke­zett.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat vagyo­ni haszon­szer­zés végett elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel, vala­mint közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.