Főoldal » Archív » Vádemelés a szír embercsempésszel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a szír állam­pol­gár­sá­gú, de Német­or­szág­ban élő fér­fi­val szem­ben, aki 2015. októ­be­rét meg­elő­ző­en roko­na­it kíván­ta Euró­pá­ba csem­pész­ni.

A vád­lott roko­nai 2015. októ­be­rét meg­elő­ző­en elha­tá­roz­ták, hogy a bal­ká­ni útvo­na­lon, Szer­bi­án és Magyar­or­szá­gon keresz­tül ille­gá­li­san Svéd­or­szág­ba, ille­tő­leg Német­or­szág­ba men­nek. Ennek érde­ké­ben inter­ne­ten fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a már Német­or­szág­ban élő, ott mene­kült stá­tusz irán­ti kérel­met elő­ter­jesz­tő vád­lot­tal, hogy segít­sen nekik meg­szer­vez­ni a Nyugat-Európába tör­té­nő elju­tá­su­kat. Ezután a vád­lott folya­ma­tos mobil­te­le­fon kap­cso­lat mel­lett Auszt­ri­án át vonat­tal Magyar­or­szág­ra érke­zett, majd Buda­pest­ről a szerb-magyar határ köze­lé­be uta­zott egy bérelt teher­gép­ko­csi­val. A szír férfi célja az volt, hogy ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel átjut­tat­ja roko­na­it a hatá­ron, majd tovább szál­lít­ja őket Nyugat-Európa felé.

A határt meg­kö­ze­lí­tő vád­lot­tat a rend­őr­ség jár­őrei 2015. októ­ber 11-én az éjje­li órák­ban iga­zol­tat­ták Doma­szék kül­te­rü­le­tén. A rend­őr­ség fenti cse­lek­mé­nye meg­aka­dá­lyoz­ta azt, hogy a vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­va­ló­sít­sa. A szír férfi roko­na­i­nak fel­ku­ta­tá­sa a nyo­mo­zás során nem járt ered­ménnyel, tar­tóz­ko­dá­si helyük isme­ret­len maradt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat ember­csem­pé­szés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.