Főoldal » Archív » Vádemelés a szombathelyi parkerdőben egy nőt fogva tartó férfi ellen

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy napig fogva tar­tott egy nőt a szom­bat­he­lyi park­er­dő­ben lévő hét­vé­gi házban.

 A vád sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott 2016. novem­ber köze­pén a szom­bat­he­lyi park­er­dő­ben lévő telek­re vitte a sér­tet­tet gép­ko­csi­val. A nőt aka­ra­ta elle­né­re a hajá­nál fogva behúz­ta a tel­ken lévő házba, és egy napon keresz­tül arra kény­sze­rí­tet­te, hogy ott maradjon.

A fogva tar­tás ideje alatt a vád­lott több alka­lom­mal meg­rúg­ta, meg­ütöt­te és élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, össze­tör­te a ház beren­de­zé­si tár­gya­it, és a nő mobil­te­le­fon­ját is.

A sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A rend­őr­ség köz­be­avat­ko­zá­sa sza­kí­tot­ta meg a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.