Főoldal » Archív » Vádemelés a szülei által halálra éheztetett gyöngyösi kislány ügyében

A Heves Megyei Főügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­ta sze­rint a meg­fe­le­lő táp­lá­lás hiá­nya veze­tett 2016 máju­sá­ban egy más­fél éves kis­gyer­mek halá­lá­hoz, ami­ért az apát és az anyát közö­sen ter­he­li fele­lős­ség.

A vád­lot­tak élet­tár­sak­ként éltek együtt egy gyön­gyö­si bér­la­kás­ban két közös, kis­ko­rú gyer­me­kük­kel, egy négy éves, és egy más­fél éves kis­lánnyal. 2015 késő őszé­től kez­dő­dő­en a szü­lők a kiseb­bik gyer­me­kük­kel szem­ben szán­dé­ko­san elmu­lasz­tot­ták gon­do­zá­si köte­le­zett­sé­gü­ket, a védő­nő­vel egy­ál­ta­lán nem tar­tot­ták az elő­írt kap­cso­la­tot, és a kicsit egy éves kora után az ilyen­kor köte­le­ző orvo­si vizs­gá­lat­ra sem vit­ték el. Az öngon­dos­ko­dás­ra élet­ko­rá­nál fogva kép­te­len sér­tet­tet ott­hon sem lát­ták el meg­fe­le­lő­en, az egész­sé­ges testi fej­lő­dé­sé­hez elen­ged­he­tet­le­nül szük­sé­ges táp­lá­lé­ko­kat nem biz­to­sí­tot­ták a szá­má­ra. A kis­lány  kiszá­ra­dá­sa és alul­táp­lált­sá­ga követ­kez­té­ben 3,5 kilo­gramm­ra fogyott és  hunyt el a lakás­ban 2016. május 12-én, a reg­ge­li órák­ban.

A Heves Megyei Főügyész­ség - akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő - külö­nös kegyet­len­ség­gel, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a szü­lő­ket, akik szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­se iránt - a bün­te­tő eljá­rás­sal pár­hu­za­mo­san - per van folya­mat­ban az arra ille­té­kes bíró­sá­gon.

A Heves Megyei Főügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őket az egy­mil­lió forin­tot is meg­ha­la­dó  bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re. A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bá, hogy a tör­vény­szék az ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig mind­két vád­lot­tal szem­ben tart­sa fenn a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dést.