Főoldal » Hírek » Vádemelés a szüleire késsel támadó férfival szemben

A bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés miatt emelt vádat a Pász­tói Járá­si Ügyész­ség egy 56 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki kés­sel támadt idős szüleire.

A vád sze­rint a férfi szü­le­i­vel élt közös ház­tar­tás­ban azok házá­ban. Ita­lo­zó élet­mód­ja miatt kap­cso­la­ta a szü­le­i­vel már koráb­ban meg­rom­lott, gyak­ran vesze­ked­tek, és a szü­lők több­ször fel­szó­lí­tot­ták őt arra, ha nem hagy fel az alko­ho­li­zá­lás­sal, köl­töz­zön el. Erre a férfi nem volt haj­lan­dó, és több­ször is kije­len­tet­te, hogy alig várja a szü­lei halá­lát, hogy azt köve­tő­en az ingat­lant megörökölje.

2020. ápri­lis 29-én dél­után az ittas férfi ismé­tel­ten szi­dal­maz­ni kezd­te a szü­lő­ket, és a lakás több beren­de­zé­si tár­gyát is össze­tör­te. Agresszív visel­ke­dé­se miatt anyja érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, emi­att a vád­lott még ide­ge­sebb lett és azzal a kije­len­tés­sel, hogy „mire a rend­őrök ide­ér­nek, addig­ra ti meg­dög­lö­tök” a ház kony­há­já­ba ment, ahol egy kést vett magához.

A szü­lők­nek együt­tes erő­vel sike­rült a fiuk kezé­ből a kést kicsa­var­ni, a vád­lott a dula­ko­dás során azon­ban elő­ször lefe­jel­te, majd ököl­lel orrba ütöt­te 79. élet­évé­ben járó édes­ap­ját, aki ennek követ­kez­té­ben zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A férfi erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­nak csak a rend­őr­ség kiér­ke­zé­se vetett végett.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban azzal, hogy amennyi­ben  az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, úgy egy év két hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je őt a bíróság.