Főoldal » Archív » Vádemelés a szuperhőst játszó gyermekét felügyelet nélkül hagyó anyával szemben

A Pápai Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy huszon­öt éves asszonnyal szem­ben, aki­nek négy és fél éves, rövid időre fel­ügye­let nél­kül hagyott gyer­me­ke – hogy az egyik nép­sze­rű film­be­li szu­per­hőst utá­noz­za – a laká­suk első eme­le­ti erké­lyé­ről kiugrott. 

A vád sze­rint az anya 2019 júni­u­sá­ban a három kis­ko­rú gyer­me­ké­vel, köz­tük a négy és fél éves sér­tet­tel, volt ott­hon. A kis­fiú ekkor már több napja mon­do­gat­ta édes­any­ja előtt, hogy repül­ni fog, de az asszony ennek nem tulaj­do­ní­tott külö­nö­sebb jelen­tő­sé­get. A gyer­mek más­kor is fan­tá­zi­ált, így pél­dá­ul azt, hogy szin­tén egy film­be­li hős­höz hason­ló­an a falon fog ugrálni.

A nő kora dél­után tere­get­ni akart, és kar­ján leg­ki­sebb gyer­me­ké­vel a ruhá­kért a für­dő­szo­bá­ba ment, miköz­ben a sér­tett és annak hat éves báty­ja a talaj­tól közel négy és fél méter magas­ság­ban lévő erké­lyen maradt, ott játszottak.

A kis­fiú kihasz­nál­ta a szü­lői fel­ügye­let hiá­nyát, a ruha­szá­rí­tót elhúz­ta, majd előbb az erké­lyen lévő asz­tal­ra, azután az egy méter magas kor­lát­ra mászott, és, hogy az utá­noz­ni kívánt szu­per­hős­höz hason­ló­an repül­jön, a kor­lát­ról leugrott.

A gyer­mek a föld­nek csa­pó­dá­sa követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló töré­ses sérü­lést szenvedett.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra, és abban a vád­lott pró­bá­ra bocsá­tá­sá­ra tett indítványt.