Főoldal » Archív » Vádemelés a tanárt meglökő apa ellen

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt a nap­kö­zis tanárt meg­lö­kő győri férfi ellen.

A vád­lott fia egy győri álta­lá­nos isko­la első osz­tá­lyos tanu­ló­ja, aki ott­hon arról panasz­ko­dott, hogy már több­ször bán­tal­maz­ta őt egy máso­di­kos fiú. 

Miu­tán az apa a gyer­me­két haza­vit­te, vissza­tért az isko­lá­ba, besza­ladt az udvar­ra, és fenye­ge­tő­en köze­le­dett a gyer­me­két koráb­ban bán­tal­ma­zó fiú felé. A máso­di­kos gye­rek ettől meg­ijedt, sírva fakadt. Ekkor a gye­re­kek­kel az udva­ron levő nap­kö­zis neve­lő­nő a vád­lott és a síró gyer­mek közé állt azzal, hogy a konf­lik­tust nem így kel­le­ne rendezni. 

A vád­lott azért, hogy a gyer­mek­hez köze­lebb jus­son a neve­lőt a vál­lá­nál fogva elta­szí­tot­ta az útból, és foly­tat­ta a fiú ker­ge­té­sét az udva­ron, miköz­ben fenye­ge­tő­zött és köp­kö­dött, majd távozott.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely cse­lek­mény miatt 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.