Főoldal » Archív » Vádemelés a tanút vallomása miatt megfenyegető férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a szen­te­si fér­fi­val szem­ben, aki a rá ter­he­lő val­lo­mást tevő fia­tal­ko­rú tanú­kat pró­bál­ta meg - egyi­kü­ket fenye­ge­tés­sel  -val­lo­má­suk meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra bírni.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tal szem­ben nyo­mo­zás indult tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett kóros szen­ve­dély­kel­tés vét­sé­ge miatt. Az ügy lénye­ge sze­rint a vád­lott zsá­lyát, vagy­is kábí­tó­szer­nek nem minő­sü­lő, azon­ban kábí­tó hatá­sú anya­got tar­tal­ma­zó szert adott el kis­ko­rú­ak részé­re. A folya­mat­ban levő ügy­ben 2015. augusz­tus 22. nap­ján a vád­lott az esti órák­ban talál­ko­zott az egyik vásár­ló­val. A beszél­ge­tés során a vád­lott azt kérte tőle, hogy a bűn­ügy­ben tegyen valót­lan tanú­val­lo­mást azál­tal, hogy állít­sa azt, hogy nem tőle vásá­rol­ta a zsá­lyát, hanem azt közö­sen vet­ték, ille­tő­leg hogy vásár­lás előtt kife­je­zet­ten közöl­te vele a tanú, hogy a tizen­nyol­ca­dik élet­évét már betöl­töt­te. A hamis val­lo­más meg­té­te­le érde­ké­ben meg is fenye­get­te a tanút azzal, hogy ha nem így jár el, akkor meg­ve­ri őt. A tanú­ban a vád­lott fenye­ge­té­se komoly félel­met kel­tett, emi­att fel­je­len­tést is tett a vád­lot­tal szemben.

A vád­lott ugyan­ezen a napon talál­ko­zott a zsá­lya eladá­sa miatt vele szem­ben folya­mat­ban levő ügy másik, kis­ko­rú tanú­já­val is. A talál­ko­zás során arról pró­bál­ta meg­győz­ni a tanút a vád­lott, hogy amennyi­ben kihall­gat­ják, úgy vall­ja azt, hogy nem is isme­ri a vád­lot­tat. A kis­ko­rú tanú a vád­lott rábí­rá­sa elle­né­re nem tett hamis tanúvallomást.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat bün­te­tő­ügy­ben kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Figye­lem­mel arra, hogy a vád­lott vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el a bűn­cse­lek­ményt, az ügyész­ség vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.