Főoldal » Archív » Vádemelés a telefonos csalóval szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a har­minc­négy éves fér­fi­val szem­ben, aki 2016-2017-ben, miköz­ben bör­tön­bün­te­té­sét töl­töt­te, mobil­te­le­fo­non csalt ki pénzt a sér­tet­tek­től, pénz­nye­re­mény ígé­re­té­vel.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2016 novem­be­re és 2017 decem­be­re között mobil­te­le­fo­non külön­bö­ző tele­fon­szá­mo­kat hívott, a tele­font fel­ve­vő sze­mé­lyek­nek pedig azt mond­ta, hogy pénzt nyer­tek nye­re­mény­já­té­kon. A vád­lott ezután arra kérte a sér­tet­te­ket, hogy bank­szám­lá­ra utal­ja­nak pénzt, illet­ve volt, hogy tele­fon­egyen­leg fel­töl­té­sét kérte. Egyes ese­tek­ben azt közöl­te a sér­tet­tek­kel, hogy bank­au­to­ma­tán kell kódo­kat beüt­ni, vagy, hogy SMS-ben kell a vád­lott által meg­adott szá­mo­kat elkül­de­ni. A vád­lott azt mond­ta a sér­tet­tek­nek, erre azért van szük­ség, hogy a nye­re­mény­hez hoz­zá­jus­sa­nak. Való­já­ban nye­re­mény nem volt, a sér­tet­tek külön­bö­ző tele­fon­szá­mok egyen­le­ge­it töl­töt­ték fel.

A vád­lott ezt a tevé­keny­sé­gét rész­ben akkor foly­tat­ta, ami­kor Pest megyé­ben bün­te­tés­vég­re­haj­tá­si inté­zet­ben volt.

A vád­lott össze­sen 34 sér­tett­nek oko­zott 10.000,- Ft-tól 335.000,- Ft-ig ter­je­dő kárt, össze­sen mint­egy 2.500.000,- Ft-ot csalt ki a sér­tet­tek­től.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat 23 rend­be­li kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint 11 rend­be­li, sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­za.

A 2018. júli­us 1-jétől hatá­lyos Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé tette, hogy az ügyész a vád­irat­ban, arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság előtt beis­me­rő val­lo­mást tesz, indít­ványt tegyen a kisza­ban­dó bün­te­tés pon­tos mér­té­ké­re. Ebben az ügy­ben az ügyész­ség a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén 3 év 2 hónap bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól 3 évre tör­té­nő eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.