Főoldal » Hírek » Vádemelés a temetői gázoló ügyében- Tolatás közben ütötte el az idős sértettet, aki a helyszínen elhunyt-a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a 38 éves férfi ellen, aki 2019. május 24-én kora dél­után nap­pa­li, jó látá­si viszo­nyok között Szek­szár­don az egyik teme­tő­ben, köz­for­ga­lom elől elzárt terü­le­ten egy zárt fel­épít­mé­nyű teher­gép­ko­csi­val hát­ra­me­net köz­ben elütöt­te az ott gya­lo­go­san köz­le­ke­dő 71 éves sér­tet­tet.

A vád­lott a tola­tást nem a kellő figye­lem és körül­te­kin­tés mel­lett végez­te, illet­ve irá­nyí­tó sze­mély köz­re­mű­kö­dé­sét sem vette igény­be. Ezzel a KRESZ-nek a hát­ra­me­net vég­zé­sé­re vonat­ko­zó sza­bá­lya­it meg­szeg­te.

A tola­tás során a teher­gép­ko­csi jobb olda­li hátsó raktér-ajtajával neki­üt­kö­zött a mögöt­te, a tola­tás irá­nyá­val meg­egye­ző irány­ban az úttes­ten hala­dó sér­tett­nek, aki ettől a gép­jár­mű mögé illet­ve alá esett az úttest­re, és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és pénz­bün­te­tést kisza­bá­sát, vala­mint a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től hatá­ro­zott időre eltil­tá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­nál.