Főoldal » Archív » Vádemelés a templomi perselyekre szakosodott tolvajjal szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki két sze­ge­di temp­lom sérel­mé­re köve­tett el bűn­cse­lek­ményt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. Kará­cso­nyá­nak más­nap­ján, miu­tán 2 óra körül meg­je­lent az egyik bel­vá­ro­si kato­li­kus temp­lom­nál, az ott kihe­lye­zett 3 db ado­mány­gyűj­tő per­sely­ből pró­bált meg leg­alább 50.000.-Ft-nyi pénz­össze­get ellop­ni úgy, hogy a per­sely nyí­lá­sá­ba egy drót­tal benyúl­va kísé­rel­te meg azt kinyit­ni. Cse­lek­mé­nye azon­ban nem járt siker­rel.

A vád­lott ezt köve­tő­en janu­ár 8-án az egyik fel­ső­vá­ro­si kato­li­kus temp­lom sérel­mé­re hason­ló mód­szer­rel kísé­relt meg bűn­cse­lek­ményt elkö­vet­ni. A férfi a temp­lom­ban kiala­kí­tott és bezárt álla­pot­ban levő kerí­té­sen átmá­szott a láto­ga­tók elől elzárt terü­let­re, és a temp­lom­tér­ben levő ado­mány­gyűj­tő per­sely­be a nála levő zseb­lám­pá­val bevi­lá­gí­tott, majd az erre a célra kiala­kí­tott drót­tal benyúlt. A cse­lek­ményt a temp­lom­ban tar­tóz­ko­dó egy­ház­kö­zös­ség veze­tő­je ész­lel­te, így a vád­lott azt nem tudta befe­jez­ni.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat 2 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­nek a kísér­le­té­vel vádol­ja, mint külö­nös vissza­esőt, figye­lem­mel arra is, hogy a vád­lott mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zik, lét­fenn­tar­tá­sát vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből biz­to­sít­ja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.