Főoldal » Hírek » Vádemelés a tetten ért orvvadásszal szemben - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pápai Járá­si Ügyész­ség orv­va­dá­szat bűn­tet­te miatt emelt vádat egy  fér­fi­val szem­ben, aki enge­dély nél­kül vadá­szott az egyik Pápa kör­nyé­ki vadász­tár­sa­ság terü­le­tén.

A vád­irat sze­rint a vád­lott­nak volt érvé­nyes vadász­je­gye, de a vadász­tár­sa­ság­nak nem volt a tagja, ezért csak vala­me­lyik egye­sü­le­ti tag ven­dé­ge­ként, ún. ven­dég­va­dász­ként ejt­he­tett volna el vadat.

2019 nya­rán a vadász­tár­sa­ság egy tagja meg­kér­te az elkö­ve­tőt, hogy német isme­rő­sét kísér­je ki a vadász­te­rü­let­re, kizá­ró­lag azért, hogy a férfi a vada­kat meg­fi­gyel­hes­se.

A vád­lott a kérés­nek ele­get tett, és annak elle­né­re, hogy saját jogán nem vadász­ha­tott volna, a vadász­les­re az egyéb­ként til­tott esz­köz­nek minő­sü­lő éjjel­lá­tó készü­lék­kel fel­sze­relt lőfegy­ve­rét is magá­val vitte.

Vadat azon­ban nem tudott ejte­ni, mint­hogy a késő esti órák­ban kiér­ke­ző rend­őrök a vadász­le­sen a fegy­ve­rét tűz­kész álla­pot­ban tartó elkö­ve­tőt tet­ten érték.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra, és abban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Pápai Járás­bí­ró­ság­nak azzal, hogy a bíró­ság a fér­fi­től lefog­lalt vadász­fegy­ve­rét és éjjel­lá­tó készü­lé­két koboz­za el.

A rend­őr­ség által kiadott – fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orvvadaszt-fogtak-a-papai-rendorok