Főoldal » Archív » Vádemelés a tiszaberceli pénzmosók ellen

Üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a tisza­ber­ce­li nőt és sógo­rát, akik a nő férje által pros­ti­tu­ál­tak fut­ta­tá­sá­val és kizsák­má­nyo­lá­sá­val Hol­lan­di­á­ban össze­gyűj­tött pénzt maguk­nak sze­rez­ték meg.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nő férje több pros­ti­tu­ál­tat fut­ta­tott Hol­lan­di­á­ban éve­ken át, amely­ből jelen­tős jöve­de­lem­re tett szert. A férfi az így össze­gyűj­tött vagyont rend­sze­re­sen haza­küld­te Magyar­or­szág­ra a fele­sé­gé­nek, illet­ve a test­vé­ré­nek. Azért, hogy a fut­ta­tó sze­mé­lyé­re ne derül­jön fény, a férj a pénz haza­uta­lá­sá­val a neki dol­go­zó pros­ti­tu­ál­ta­kat bízta meg.

A nő két év alatt több mint nyolc mil­lió forin­tot, a férfi test­vé­re pedig több mint két és fél mil­lió forin­tot szer­zett így meg, tud­ván azt, hogy ez a pénz a nő férje által Hol­lan­di­á­ban elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény­ből származik.

A bűn­cse­lek­mé­nyek fel­de­rí­té­sé­re a hol­land és a magyar ügyé­szi szer­vek közös nyo­mo­zó­cso­por­tot állí­tot­tak fel, mely­nek mun­ká­ja ered­mé­nye­ként a lányo­kat fut­ta­tó fér­fit Magyar­or­szá­gon fog­ták el, majd a magyar ható­sá­gok átad­ták Hol­lan­di­á­nak, ahol meg­tör­té­nik vele szem­ben a vád­eme­lés. A közös nyo­mo­zó­cso­port mun­ká­já­ban nyo­mo­zó szerv­ként a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hiva­ta­la vett részt, jelen­tő­sen segít­ve a nyo­mo­zás ered­mé­nyes befejezését.

Az ügyész a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je bör­tön­bün­te­tés­re a vád­lot­ta­kat és tilt­sa el őket a köz­ügyek­től, továb­bá ren­del­jen el velünk szem­ben vagyon­el­kob­zást a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó tel­jes vagyonra.