Főoldal » Archív » Vádemelés a török-belga embercsempésszel szemben

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a török-belga ket­tős állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki idén augusz­tus­ban pró­bált meg 37 mig­ránst az Euró­pai Uni­ó­ba csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott Romá­ni­á­ban egy par­ko­ló­ban fel­vett az álta­la veze­tett teher­gép­ko­csi­ból és pót­ko­csi­ból álló jármű rak­te­ré­be 37 fő magát iraki, szír és szomore-szigeteki állam­pol­gár­nak valló, érvé­nyes úti okmá­nyok­kal nem ren­del­ke­ző sze­mélyt. A mig­rán­so­kat az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt elkö­ve­tők jut­tat­ták el a fel­vé­tel helyére.

A vád­lott a teher­gép­ko­csi­val 2017. augusz­tus 18. nap­ján éjjel 2 óra körül jelent­ke­zett belé­pés­re Magyar­or­szág terü­le­té­re a csa­nád­pa­lo­tai határ­át­ke­lő­he­lyen. A határ­el­len­őr­zés során, a téte­les vám­vizs­gá­lat­kor  meg­ta­lál­ták a rak­tér­ben elrej­tett mig­rán­so­kat. Közü­lük senki nem ren­del­ke­zett az Euró­pai Unió terü­le­té­re tör­té­nő legá­lis belé­pés­hez szük­sé­ges érvé­nyes úti okmányokkal.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.