Főoldal » Hírek » Vádemelés a török embercsempésszel szemben - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a török fér­fi­val szem­ben, aki 33 ille­gá­lis határ­át­lé­pő Nyugat-Európába tör­té­nő csem­pé­szé­sé­ben álla­po­dott meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. decem­ber 8. nap­ján, reg­gel 8 óra körül jelent­ke­zett belé­pés­re Romá­nia terü­le­té­ről Magyar­or­szág­ra a Csa­nád­pa­lo­ta Autó­pá­lya Átke­lő­he­lyen egy török honos­sá­gú kami­on vezetőjeként. 

A vád­lot­tat a teher­gép­jár­mű­vel átkí­sér­ték a Nagy­la­ki Köz­úti Határ­át­ke­lő­hely­re, mivel a von­tat­mány vám­zá­rá­nak fel­bon­tá­sá­ra volt szük­ség. A vád­lott által veze­tett teher­gép­ko­csi ellen­őr­zé­sé­re közel hét óra múlva, dél­után 3 óra­kor került sor, ami­kor is az ajtó fel­nyi­tá­sa­kor a gép­jár­mű rak­te­ré­ből 33 ille­gá­lis határ­át­lé­pő került elő. A kami­on rak­te­ré­ben meg­bú­jó sze­mé­lyek az ország­ba tör­té­nő belé­pés­hez és bent tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­nek nem felel­tek meg, őket ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel koráb­ban Romá­ni­á­ban egy elha­gyott terü­let­re vit­ték. A vád­lott az álta­la veze­tett kami­on­nal ott vette fel őket úgy, hogy a pony­va fel­haj­tá­sá­val kelet­ke­zett kis résen keresz­tül az ille­gá­lis határ­át­lé­pők a rak­tér­be bemásztak.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.