Főoldal » Archív » Vádemelés a török embercsempésszel szemben

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a török fér­fi­val szem­ben, aki tavaly decem­ber­ben kami­on­nal pró­bált mig­rán­so­kat Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. decem­ber 14-én éjfél­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Romá­ni­á­ból Magyar­or­szág­ra, a csa­nád­pa­lo­tai autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen. A belé­pés­kor elren­del­ték az álta­la veze­tett kami­on ellen­őr­zé­sét, s mivel a pony­va­zá­ró zsi­nór sérült volt, rönt­ge­nes vizs­gá­la­tot is alkal­maz­tak. A rönt­ge­nes ellen­őr­zés során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a rako­mány között 13 magát ira­ki­nak, ille­tő­leg 2 magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mély bújt el, akik nem ren­del­kez­tek az Euró­pai Unió terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez szük­sé­ges érvé­nyes úti okmányokkal.

A vád­lott koráb­ban Török­or­szág­ban álla­po­dott meg az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­méllyel abban, hogy Romá­ni­á­ban egy par­ko­ló­ban az álta­la veze­tett kami­on rak­te­ré­be fel­vesz több mig­ránst, aki­ket Magyar­or­szá­gon keresz­tül Szlo­vá­ki­á­ba fog elvin­ni. A meg­be­szél­tek­nek meg­fe­le­lő­en a vád­lott rövid­del a határ­át­lé­pést meg­elő­ző­en vette fel a mig­rán­so­kat a kami­on rak­te­ré­be, akik elbúj­tak a rako­mány között. A vád­lott­nak az isme­ret­len férfi több ezer eurót ígért mind­ezért cse­ré­be, ame­lyet akkor kapott volna meg, ha sike­re­sen leszál­lít­ja a rako­mányt - benne az elbújt sze­mé­lyek­kel - Szlovákiába.

A Makói Járá­si Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja a török férfit.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.