Főoldal » Archív » Vádemelés a trafikrabló ellen – FÉNYKÉPEKKEL és VIDEÓVAL

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­res rab­lás miatt emelt vádat az ellen a fia­tal férfi ellen, aki augusz­tus­ban gáz­ri­asz­tó­fegy­ver­rel rabolt ki egy dohány­bol­tot Pécsett.

A vád­irat sze­rint a férfi az arcát egy ken­dő­vel elta­kar­ta, majd bement a dohány­bolt­ba, ahol fegy­vert fogott az eladó­nő­re, és a bevé­telt köve­tel­te tőle. A nő több­ször vissza­uta­sí­tot­ta a köve­te­lés tel­je­sí­té­sét, azon­ban a fenye­ge­tés hatá­sá­ra mégis átadott a vád­lott­nak közel 250.000 Ft kész­pénzt.

A férfi ekkor fel­szó­lí­tot­ta a nőt, hogy tíz per­cig még marad­jon az üzlet­ben, majd a pénzt tar­tal­ma­zó tás­ká­val távo­zott a dohány­bolt­ból, és isme­rő­se laká­sá­ra ment. A rend­őrök itt fog­ták el a fér­fit rövid­del az elkö­ve­tés után.

Az intéz­ke­dés során a rend­őrök az elra­bolt pénz jelen­tős részét meg­ta­lál­ták, így a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár nagy­részt meg­té­rült.

Az eljá­rás kez­de­te óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott cse­lek­mé­nye fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás­nak minő­sül, amit öttől tíz évig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­get a tör­vény.

Az üggyel kap­cso­lat­ban a rend­őr­ség által kiadott fel­vé­tel itt érhe­tő el.