Főoldal » Archív » Vádemelés a trafikrabló ellen - videóval

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt az ellen a pécsi férfi ellen, aki 2017. júni­u­sa és 2017. augusz­tu­sa között fegy­ver­rel rabolt ki négy pécsi dohányboltot.

A vád­lott 2017 nya­rán rend­sze­re­sen fogyasz­tott alko­holt és kábí­tó­szert, mun­ka­he­lye, jöve­del­me azon­ban nem volt, ezért elha­tá­roz­ta, hogy dohány­bol­to­kat rabol ki, hogy pénz­hez jus­son. Ennek érde­ké­ben vásá­rolt egy játék­fegy­vert és készí­tett egy álarcot.

A férfi 2017. júni­us 7-én a késő esti órák­ban követ­te el az első bűn­cse­lek­mé­nyét, ami­kor arcát a maszk­kal elta­kar­va, a játék­fegy­ver­rel meg­fe­nye­get­te a tra­fik eladó­ját és elvit­te a bevé­telt. Ezt köve­tő­en a férfi továb­bi három dohány­bol­tot rabolt ki, és össze­sen több, mint fél­mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el a négy üzletből.

A Pécsi Rend­őr­ka­pi­tány­ság 2017. augusz­tus 23-án, a késő esti órák­ban fogta el a fér­fit, aki ekkor épp egy újabb dohány­bolt kirab­lá­sá­ra készült. A rend­őrök őri­zet­be vet­ték, és gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták az elkö­ve­tőt, aki beis­mer­te a rab­lá­sok elkövetését.

A vád­lott cse­lek­mé­nye fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás­nak minő­sül, amit a tör­vény öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-pecsi-trafikrablot-0