Főoldal » Archív » Vádemelés a tűzifával csaló négy férfival szemben

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a négy fér­fi­val szem­ben, akik egy idős­ko­rú sér­tet­tet csap­tak be tűzi­fa vásár­lás ürü­gyén és még meg is lop­ták őt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak, akik már koráb­ban is követ­tek el ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mé­nye­ket, elha­tá­roz­ták, hogy egy idős­ko­rú sér­tett­nek tűzi­fát érté­ke­sí­te­nek úgy, hogy a vevőt az eladott fa mennyi­sé­gé­vel meg­té­vesz­tik és a meg­ál­la­po­dott­nál jóval keve­sebb fát adnak el neki.

A vád­lot­tak elha­tá­ro­zá­suk­nak meg­fe­le­lő­en 2015. júni­us 26-án meg­je­len­tek Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen az egyik pia­con, ahol a sér­tett­nek tűzi­fát kínál­tak eladás­ra. A fa meg­te­kin­té­se után a vád­lot­tak egyi­ke meg­ál­la­po­dott a sér­tet­tel abban, hogy egy egész autó­nyi tűzi­fát vásá­rol, mázsán­ként 1900.-Ft-ért. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak egy zárt rak­te­rű kis­te­her­au­tó­val meg­je­len­tek a sér­tett hely­be­li ingat­la­ná­nál, ahol a fa lepa­ko­lá­sa során a mérés­hez nyi­tott tete­jű, feke­te színű műanyag­hor­dót hasz­nál­tak. A hor­dók szám­lá­lá­sát a vád­lot­tak egyi­ke végez­te. A vád­lot­tak a sér­tet­tet téve­dés­be ejtet­ték a tekin­tet­ben, hogy a fa lepa­ko­lá­sá­hoz hasz­nált műanyag hor­dó­ban 90 kg fa van, miköz­ben abba sok­kal keve­sebb fért bele. A tűzi­fa lepa­ko­lá­sa után a vád­lot­tak közül hár­man bemen­tek a sér­tett házá­ba is, ahol a kial­ku­dott 130 mázsa fa mint­egy 240.000.-Ft-os ellen­ér­té­két a sér­tett átad­ta a vád­lot­tak­nak. Ez alatt azon­ban a vád­lot­tak kifi­gyel­ték azt is, hogy a sér­tett a pénzt hon­nan vette elő, majd az egyi­kük kicsal­ta a sér­tet­tet az udvar­ra, míg a másik két társa elte­rel­ték a ház­ban lakó hoz­zá­tar­to­zó figyel­mét és eltu­laj­do­ní­tot­tak továb­bi 350.000.-Ft-ot, amely a szek­rény­ben, egy nyi­tott pénz­ka­zet­tá­ban volt.

A vád­lot­tak távo­zá­sát köve­tő­en kide­rült, hogy össze­sen 25 mázsa fát érté­ke­sí­tet­tek a sér­tett­nek, mely­nek az érté­ke nem érte el az 50.000.-Ft-ot sem. A vád­lot­tak cse­lek­mé­nyük­kel így a sér­tett­nek mint­egy 190.000.-Ft kárt okoz­tak a fa érté­ke­sí­té­sé­vel, vala­mint továb­bi 350.000.-Ft kárt a kész­pénz eltulajdonításával.

A vád­lot­tak koráb­bi, más ható­sá­gok előtt hason­ló cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban levő ügye­ik­re is figye­lem­mel cse­lek­mé­nyü­ket rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve követ­ték el.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel, ille­tő­leg üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lot­tak közül hár­man jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket töltik.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.