Főoldal » Archív » Vádemelés a válófélben levő felesége autóját megrongáló férfival szemben

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron váló­fél­ben levő fele­sé­ge autó­ját ron­gál­ta meg egy pajszerrel.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. júli­us 29. nap­ján este 10 óra körü­li idő­ben egy makói ingat­lan előtt meg­szó­lí­tot­ta a gép­ko­csi­já­ból kiszál­ló, váló­fél­ben levő házas­tár­sát és meg­fe­nye­get­te azzal, hogy őt meg­öli, szét­ve­ri, ille­tő­leg kicsi­nál­ja. Kije­len­té­sei köz­ben a vád­lott a kezé­ben egy vas paj­szert tar­tott és a sér­tett felé indult, aki ezt látva ijed­té­ben beme­ne­kült egy köze­li házba. A  vád­lott ezután a paj­szer­rel oda­ment a sér­tett gép­ko­csi­já­hoz és az első szél­vé­dőt, a bal első abla­kot, a bal első ajtót, vala­mint az első szél­vé­dő felet­ti tető­részt több­ször meg­ütöt­te. A gép­jár­mű ron­gá­lá­sa köz­ben azt kia­bál­ta a sér­tett felé, hogy őt is így fogja elver­ni. A vád­lott cse­lek­mé­nyét a sér­tett, ille­tő­leg közös gyer­me­kük is végig­néz­te, ille­tő­leg végighallgatta.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, vagy ria­dal­mat kelt­sen, ille­tő­leg cse­lek­mé­nyé­vel több, mint 200.000.-Ft kárt okozott.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat garáz­da­ság vét­sé­gé­vel, ron­gá­lás vét­sé­gé­vel, vala­mint házas­társ sérel­mé­re fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.