Főoldal » Archív » Vádemelés a városlődi rallye verseny szervezőjével szemben

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a 2013 októ­be­ré­ben Város­lő­dön tar­tott rallye ver­seny szer­ve­ző­jé­vel szem­ben. A férfi a futam szer­ve­zé­se és ren­de­zé­se során meg­szeg­te a sport­ág sza­bá­lya­it, mely­nek követ­kez­té­ben az egyik ver­seny­au­tó kisod­ró­dá­sa több ember sérü­lé­sét okoz­ta, egyi­kük a kór­há­zi keze­lés elle­né­re utóbb éle­tét vesztette.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye