Főoldal » Archív » Vádemelés a vásárlói klubot működtető csalókkal szemben

A fogyasz­tói cso­por­tok tevé­keny­sé­gét helyi újsá­gok­ban hir­det­ték a vád­lot­tak olyan meg­té­vesz­tő szö­ve­ge­zés­sel, mint­ha egy ked­ve­ző hitel­konst­ruk­ci­ót rek­lá­moz­ná­nak. Az üzlet­kö­tők az iro­dá­ban meg­je­le­nő sér­tet­tek részé­re fél­re­ve­ze­tő tájé­koz­ta­tást adtak. Azt a lát­sza­tot kel­tet­ték, hogy hitelt fog­nak folyó­sí­ta­ni részük­re. Több­sé­gük­nek azt ígér­ték, hogy a szer­ző­dés­kö­tés után 4-6 héten belül meg­kap­ják az igé­nyelt össze­get. Min­den­ki­vel alá­írat­tak egy „Meg­bí­zá­si szer­ző­dés”, egy „Tájé­koz­ta­tó” és „Álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek” elne­ve­zé­sű okira­tot, ame­lyek­ben már benne volt, hogy az adott kft. nem ad hitelt és a tevé­keny­sé­ge kizá­ró­lag fogyasz­tói cso­por­tok szer­ve­zé­sé­re irá­nyul, de a sér­tet­tek az üzlet­kö­tők téves tájé­koz­ta­tá­sa miatt vagy egy­ál­ta­lán nem vagy nem kellő körül­te­kin­tés­sel olvas­ták el a szerződést.

A vád­lot­tak össze­sen 461 sze­mélyt ejtet­tek téve­dés­be és 55 mil­lió forint össze­gű kárt okoz­tak, ami nem térült meg.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség-sajtóközleménye - fogyasz­tói klu­bos csalás_vád