Főoldal » Archív » Vádemelés a végrendeletet hamisító férfi ellen

Vég­ren­de­le­tet hami­sí­tott az a férfi, aki ellen pol­gá­ri ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyészség.

A vád­irat sze­rint a most 48 éves elkö­ve­tő 2014-ben ismer­ke­dett meg a 64 éves bala­ton­fü­re­di fér­fi­val, majd közöt­tük bizal­mi viszony ala­kult ki, oly­annyi­ra, hogy a férfi a 2014-ben írt vég­ren­de­le­té­ben a laká­sá­nak, egy garázs­nak, vala­mint min­den ingó­sá­gá­nak örö­kö­se­ként a vád­lot­tat jelöl­te meg. 2017-re a bizal­mi viszony azon­ban meg­szűnt, és augusz­tus 30-án az örök­ha­gyó újabb vég­ren­de­le­tet készí­tett, mely­ben az ingat­la­nok, vala­mint még egy garázs és az ingó­sá­gok örö­kö­se­ként máso­kat neve­zett meg, majd rövid­del a vég­ren­de­let meg­írá­sát köve­tő­en elhunyt.

A vád­lott érte­sült a halál­eset­ről, és a 2014-ben készült vég­ren­de­let fel­hasz­ná­lá­sá­val egy hamis, tar­tal­má­ban a 2014-es – őt örö­kös­ként meg­ne­ve­ző – vég­ren­de­let­tel egye­ző, de 2017. augusz­tus 25-ei kel­te­zé­sű vég­ren­de­le­tet készí­tett, majd azt a hagya­té­ki ügy­in­té­ző­nél benyúj­tot­ta. Később, hogy az legyen az újabb, „hatá­lyos” vég­ren­de­let, a 2014-es tar­ta­lom­mal, de már szep­tem­ber 1-jei kel­te­zés­sel készí­tett még egy hami­sít­ványt, s azt a hagya­té­ki tár­gya­lá­son a köz­jegy­ző­nek átadta.

A férfi az örö­kö­si pozí­ci­ó­ját mutat­ta azzal is, az első álta­la hami­sí­tott vég­ren­de­let­tel a temet­ke­zé­si vál­lal­ko­zó­hoz elment, és magát örö­kös­ként fel­tün­tet­ve, az örök­ha­gyó ham­va­i­nak kiadá­sát kérte, melye­ket meg is kapott.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.