Főoldal » Archív » Vádemelés a villamos ajtaját baltával betörő férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2017. máju­sá­ban, Sze­ge­den, a nála lévő bal­tá­val bever­te az egyik köz­le­ke­dő vil­la­mos ajta­ján lévő üveget.

 A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2017. május 28-án, a kora dél­utá­ni órák­ban az egyik vil­la­mos­meg­ál­ló­ban vára­ko­zott, miköz­ben magá­nál tar­tott egy tompa élű, nyél­lel együtt ötven­egy centi hosszú­sá­gú, embe­ri élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas bal­tát, amellyel a meg­ál­ló vas­kor­lát­ját több alka­lom­mal ütö­get­te. A vád­lott a meg­ál­ló­ba érke­ző vil­la­mos­ra fel akart száll­ni, a vil­la­mos­ve­ze­tő azon­ban ezt nem enged­te, közöl­te a vád­lot­tal, hogy csak becso­ma­golt bal­tá­val száll­hat fel a jár­mű­re, majd a vil­la­mos ajta­ját becsuk­ta és tovább indult. A meg­ál­ló­ban álló vád­lott ekkor az elha­la­dó vil­la­mos egyik ajta­já­ra a nála lévő bal­tá­val ráütött, ami miatt az ajtó üvege betört. A vád­lott ezután a hely­szín­ről elsé­tált. A vád­irat sze­rint a vil­la­mos­ban mint­egy negy­ven­hat­ezer forint össze­gű kár kelet­ke­zett, a vil­la­mo­son tar­tóz­ko­dó uta­sok közül senki sem sérült meg, ugyan­ak­kor a vád­lott maga­tar­tá­sa kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, ria­dal­mat, meg­bot­rán­ko­zást keltő volt.

 A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­ként, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.