Főoldal » Archív » Vádemelés a volt élettársát zaklató szegedi férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki a tavaly júni­us és augusz­tus közöt­ti idő­szak­ban sze­mé­lye­sen, tele­fo­non, sms-üzenetekben zak­lat­ta, ille­tő­leg bán­tal­maz­ta is volt élettársát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott volt élet­tár­sát féle­lem­kel­tés cél­já­ból tavaly júni­us­ban leg­alább négy alka­lom­mal sze­mé­lye­sen, szó­ban meg­fe­nye­get­te azzal, hogy meg­ve­ri, meg­öli, mun­ka­he­lyén elkap­ja, kitö­ri a nya­kát. A fenye­ge­té­se­ket a vád­lott az utcán, ille­tő­leg a sér­tett tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül szol­gá­ló ingat­lan udva­rán követ­te el.

Tavaly júli­us­ban a vád­irat sze­rint a vád­lott a volt élet­tár­sa lakó­he­lyé­ül szol­gá­ló ingat­lan udva­rán is szó­vál­tás­ba keve­re­dett  a sér­tet­tel, mely­nek során közös gyer­me­kük szeme lát­tá­ra a volt élet­tár­sát meg­ütöt­te. A vád­lott az édes­any­ja védel­mé­re kelt közös gyer­me­kü­ket is meg­ütöt­te, ille­tő­leg a fal­hoz vágta, aki ennek követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló kéz­tö­rést szen­ve­dett el.

Ezen túl­me­nő­en a vád­lott a volt élet­tár­sát mobil­te­le­fo­non közel három­száz alka­lom­mal fel­hív­ta, több szö­ve­ges üze­ne­tet kül­dött, ille­tő­leg vide­o­hí­vá­so­kat kez­de­mé­nye­zett, vala­mint az utcán rend­sze­re­sen oda­ment hozzá és szi­dal­maz­ta, fele­lős­ség­re vonta.

A sér­tett jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a vád­lot­tal szem­ben zak­la­tás vét­sé­ge miat­ti fele­lős­ség­re vonás érdekében.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­té­vel, garáz­da­ság vét­sé­gé­vel és súlyos testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.