Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vádemelés a volt rendőr ellen, aki három bankot rabolt ki - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség – rész­ben fegy­ve­re­sen, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett – rab­lás, hiva­ta­li vissza­élés és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja a három ban­kot kirab­ló egy­ko­ri nyomozót.

A vád­irat sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó  férfi 2006-tól – jöve­del­mé­ből szár­ma­zó lehe­tő­sé­ge­it jelen­tő­sen meg­ha­la­dó­an –, rend­sze­re­sen sze­ren­cse­já­té­ko­zott, amely miatt elő­ször magán­sze­mé­lyek­től kért köl­csön, majd ami­kor anya­gi hely­ze­te kilá­tás­ta­lan­ná vált, elha­tá­roz­ta, hogy pénz­in­té­ze­tek kirab­lá­sá­val fog pénzt szerezni.

A férfi 2019 novem­be­ré­ben magát orvo­si maszk­kal és nap­szem­üveg­gel álcáz­va egy pécsi bank­ban papír­lap­ra írt üze­net­ben fenye­get­te meg az alkal­ma­zot­ta­kat azt állít­va, hogy fegy­ver van nála, amely­nek hatá­sá­ra a pénz­tá­ros 1.852.000 forin­tot adott át neki.

2020 máju­sá­ban az akkor még rend­őr­ként dol­go­zó férfi, ismét maszk­ban, feke­te kere­tes szem­üve­get visel­ve ugyan­ab­ban a bank­fi­ók­ban egy fegy­ver­nek lát­szó tár­gyat fogott az alkal­ma­zot­tak­ra és arra kény­sze­rí­tet­te őket, hogy a kasszá­ban lévő kész­pénzt adják át neki. A férfi ez alka­lom­mal közel hat­mil­lió forin­tot szer­zett meg.

2021 augusz­tu­sá­ban a férfi kalap­ban, – arcát a koráb­bi­ak­hoz hason­ló­an elta­kar­va – bement egy buda­pes­ti bank­fi­ók­ba, ahol a jelen­lé­vő alkal­ma­zot­tak­kal egy papír­lap­ra írt üze­net­ben közöl­te, hogy „ez egy bank­rab­lás”, és egy fegy­ver­nek lát­szó tárggyal fenye­get­ve őket a pénz­tár­ban levő 3.419.000 forint kész­pénz átadá­sát köve­tel­te, majd a dol­go­zó­kat az egyik iro­dá­ba zárta.

Az elkö­ve­tő a fen­ti­e­ken túl­me­nő­en a rend­őr­sé­gi nyil­ván­tar­tá­si rend­szer­be is több­ször belé­pett jogo­su­lat­la­nul, nyo­mon követ­te az álta­la elkö­ve­tett rab­lás miatt indult egyik nyo­mo­zás ada­ta­it, vala­mint egyik isme­rő­se kéré­sé­re az adat­bá­zis­ból infor­má­ci­ó­kat szer­zett egy gépkocsiról.

A férfi hiva­tá­sos jog­vi­szo­nya a gya­nú­sí­tást köve­tő­en fel­men­tés­sel megszűnt.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nak benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést és a fenye­ge­tés­sel meg­szer­zett közel tizen­egy és fél mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott az eljá­rás kez­de­te óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szemben.

A vide­ón a pécsi bank­rab­lá­sok láthatók.